Pomiń nawigację
Aktualne konkursy COSME

Aktualne konkursy COSME

Aktualne konkursy

Nowy konkurs dla klastrów

 

Głównym celem działania „European Cluster Excellence Programme with ClusterXchange scheme connecting ecosystems and cities COS-CLUSTER-2020-3-03” jest wzmocnienie umiejętności zarządzania klastrami oraz ułatwienie współpracy pomiędzy klastrami i wyspecjalizowanymi ekosystemami oraz miastami w całej Europie.

 

Dowiedz się więcej o konkursie


​ 

Strategiczne sojusze pomiędzy innowacyjnymi MŚP i tradycyjnymi firmami

 

Głównym celem konkursu "Strategic alliances for the uptake of advanced technologies by SMEs on the economic recovery COS-STRAT-2020-3-05"​ ​ jest przyczynienie się do szerszego rozpowszechnienia zaawansowanych technologii w MŚP w Europie oraz pobudzenie ożywienia gospodarczego. Ponadto celem działania jest:

 

 • ​​uruchomienie dwóch projektów pilotażowych ukierunkowanych na budowanie sojuszy pomiędzy tradycyjnymi i zaawansowanymi technologicznie MŚP za pośrednictwem organizacji klastrów przemysłowych, w celu promowania współpracy MŚP i adoptowania technologii w ramach konkretnych ekosystemów przemysłowych.

 

Dowiedz się więcej o konkursie


 

Konkurs dla MŚP z branży turystycznej

 

Celem działania „Innovation uptake and digitalisation in the tourism sector COS-TOURINN-2020-3-03" jest digitalizacja MŚP z sektora turystyki oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej. Główne cele:

 

 • integracja przedsiębiorstw turystycznych i zainteresowanych stron w transnarodowych i międzyregionalnych ekosystemach innowacji, aby umożliwić inteligentny i zrównoważony wzrost MŚP działających w sektorze turystyki;
 • wspieranie MŚP w zakresie lepszego wykorzystania nowych technologii cyfrowych, co doprowadzi do powstania nowych modeli biznesowych w turystyce.

Dowiedz się więcej o konkursie


 

Konkurs dla MŚP w obszarze zamówień publicznych

 

Głównym celem działania “Co-financing of public procurement of innovation consortia COS-PPI-2020-2-04” jest poprawa dostępu europejskich MŚP do rynku unijnego w obszarze zamówień publicznych w zakresie innowacji. Ponadto działanie przyczyni się do:

 

 • ​uświadomienia korzyści, jakie płyną z zamawiania innowacji dla stale rosnącej liczby nabywców publicznych.

Dowiedz się więcej o konkursie


 

Konkurs na pośredników w zamówieniach publicznych

 

Celem działania "Innovation Procurement Broker: Creating Links for the Facilitation of Public Procurement of Innovation COS-LINKPP-2020-2-05" jest wspieranie beneficjentów, którzy będą pełnić funkcję pośredników w zamówieniach publicznych w zakresie innowacji, a także w opracowywaniu i wdrażaniu zrównoważonej metody ułatwiającej udzielanie zamówień publicznych w zakresie innowacji. Ponadto działanie przyczyni się do:

 

 • ​wzmocnienia roli sektora publicznego we wspieraniu firm w dostępie do rynku zamówień publicznych a tym samym pomoc MŚP w znalezieniu pierwszej grupy klientów dla swoich innowacyjnych produktów i usług. 

Dowiedz się więcej o konkursie

Zakończone konkursy

Nowy konkurs w ramach programu COSME: wsparcie umiędzynarodowienia klastrów – Cluster Go International

 

Celem działania „COS-CLUSINT-2020-3-01: Clusters Go International” jest zwiększenie liczby Europejskich Strategicznych Partnerstw Klastrowych. Działanie pomoże europejskim MŚP uzyskać dostęp do nowych globalnych łańcuchów wartości i zająć wiodącą pozycję w skali globalnej poprzez:

 • intensyfikację współpracy klastrów i sieci biznesowych ponad granicami, w tym również ponad granicami sektorowymi;
 • tworzenie europejskich strategicznych partnerstw klastrów i zarządzanie ich międzynarodową współpracą w dziedzinach o strategicznym znaczeniu dla pozaeuropejskich państw trzecich.

Czytaj więcej o tym konkursieWsparcie umiędzynarodowienia klastrów – Cluster Go International


COS-CLUSINT-2019-3-01: Clusters Go International

Głównym celem tego działania jest:
 • Intensyfikacja współpracy klastrów i sieci biznesowych ponad granicami, w tym również ponad granicami sektorowymi;
 • W tworzenia europejskich strategicznych partnerstw klastrów w celu kierowania międzynarodową współpracą klastrów w dziedzinach o strategicznym znaczeniu dla pozaeuropejskich państw trzecich.

Działanie to przyczyni się do zwiększenia liczby Europejskich Strategicznych Partnerstw Klastrowych – Going International (ESCP-4i) oraz pomoże europejskim MŚP uzyskać dostęp do nowych globalnych łańcuchów wartości i zająć wiodącą pozycję w skali globalnej.

Struktura konkursu:

Konkurs składa się z 2 etapów (etap wstępny i etap wdrożenia) podzielonych na 3 części. Dla każdej z części jest oddzielny system składania wniosków.

Termin składania wniosku: 30 października 2019 r. do godziny 17:00 (czasu Brukselskiego).

Czytaj więcej o tym konkursieEuropean Cluster Excellence Program - zakończony 4 kwietnia 2019 r.

 

Zakres konkursu:

Głównym celem tego konkursu jest wzmocnienie umiejętności zarządzania klastrami oraz ułatwienie wymiany doświadczeń pomiędzy klastrami oraz budowanie strategicznego partnerstwa między klastrami, w tym poprzez wdrożenie nowego projektu pilotażowego pn. "ClustersXchange".

Mając na uwadze fakt, że właściwe zarządzanie klastrami i budowanie strategicznych powiązań między klastrami jest kluczowymi elementem światowej klasy klastrów, KE ogłasza konkurs, którego celem jest wspieranie konkurencyjności MŚP i pomoc przedsiębiorstwom w skutecznym dostępie do rynków globalnych poprzez wykorzystanie potencjału innowacyjności i wzrostu, jaki mogą zaoferować klastry.

Celem szczegółowym jest wzmocnienie współpracy, tworzenia sieci i wzajemnego uczenia się organizacji klastrowych i ich członków w celu dostosowania usług wsparcia biznesu świadczonych lub kierowanych do MŚP. Przyczyni się to również do wzmocnienia więzi między europejskimi ekosystemami w obrębie regionalnym i sektorowym i będzie mieć przełożenie na rozwój współpracy strategicznej w różnych obszarach specjalizacji przemysłowych związanych z modernizacją przemysłu i poprawą otoczenia biznesowego.

W ramach konkursu promowanie będą działania dotyczące potrzeb szkoleniowych i biznesowych związanych z łańcuchem wartości, które wymagają od MSP i menedżerów klastrów dostosowania się do pojawiających się trendów, wyzwań i możliwości, w szczególności działania dotyczące:

 • Wzmacniania doskonałości klastra;
 • Promowania wymiany doświadczeń między klastrami, aby pomóc organizacjom klastrowym i ich członkom zdobyć niezbędne umiejętności i podjąć działania w celu zbadania i zastosowania nowych rozwiązań.

Celem konkursu jest również umożliwienie grupom wyspecjalizowanych przedsiębiorstw i innym innowacyjnym podmiotom skupionym w kastrze znalezienie partnerów o komplementarnych kompetencjach, aby uzyskać dostęp do łańcuchów wartości przekraczających granice krajowe, regionalne i sektorowe.

Grupa docelowa:

Konkurs skierowany jest do organizacji klastrowych i innych organizacji sieci biznesowych z państw członkowskich UE lub krajów uczestniczących w programie COSME zainteresowanych utworzeniem oraz współpracą w ramach europejskich strategicznych partnerstw klastrowych: .

Oczekiwane rezultaty:

Europejskie strategiczne partnerstwo w zakresie klastrów powinno przyczynić się w szczególności do:

 • Doskonalenia umiejętności menedżerów klastrów w kierunku usług wsparcia dla MŚP;
 • Wspierania rozwoju wszechstronnej strategii klastrowej dla poszczególnych klastrów, w tym wzmocnionej współpracy międzyregionalnej i rozwoju partnerskiego w ramach unijnych łańcuchów wartości;
 • Organizowanie projektów partnerskich, współpracy, tworzenia sieci i uczenia się oraz projektów współpracy;
 • Wspieranie wdrażania nowego projektu pilotażowego "ClustersXchange".

 

Harmonogram działań

Działanie

Termin

Termin składania wniosków

4 kwietnia 2019, godz. 17:00

Ocena wniosków

kwieciń- czerwiec 2019

Informacja o o cenie

lipiec - październik 2019

Podpisanie umowy grantowej

październik - grudzień 2019

Rozpoczęcie realizacji projektów

luty 2020

 

Budżet

 • Alokacja przeznaczona na to działanie wynosi 3,6 mln euro
 • Maksymalna kwota grantu na projekt wynosi 360 tys. euro
 • EASME ma zamiar dofinansować maksymalnie 12 projektów
 • Poziom dofinansowania – 75% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku wsparcia finansowego dla osób trzecich – 100% kosztów kwalifikowanych
 • Czas trwania projektu – minimum 20 miesięcy a maksimum 24 miesiące

 

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej

 


Zamówienia publiczne na innowacje - zakończony 11 grudnia 2018 r.

Komisja Europejska publikując zaproszenie do składania wniosków ma nadzieję, że konkurs pn. zmówienia publiczne na innowacje (PPI) przyczyni się do znacznego zwiększenia odsetka MŚP mających dostęp do rynku zamówień publicznych. Zwiększy to również widoczność i świadomość korzyści płynących z pozyskiwania innowacji dla stale rosnącej liczby publicznych nabywców.

Główne założenia konkursu to:
 1. Zachęcanie do współpracy podmiotów publicznych z sektorem MSP w celu promowania zamówień publicznych, jako narzędzia rozwoju innowacji,
 2. Wykorzystanie zamówień publicznych na innowacje (PPI) jako mechanizmu do pilotowania innowacji w obszarach o dużym znaczeniu społecznym, takich jak np. czysta energia lub opieka zdrowotna. PPI ma zachęcić innowacyjne firmy z UE, w szczególności MŚP, do opracowania nowych rozwiązań w celu sprostania wyzwaniom społecznym,
 3. Pobudzanie synergii z projektami badawczymi i innowacyjnymi finansowanymi przez UE za pośrednictwem takich programów jak np.: Horyzont 2020, COSME lub fundusze regionalne.

Proponowane działania:

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu utworzenie konsorcjów składających się publicznych zamawiających, z co najmniej dwóch kwalifikujących się krajów. Konsorcja muszą zaprojektować i wdrożyć działanie publiczne w zakresie innowacji (PPI).

Konsorcja muszą wykazać, że planowane rozwiązanie dotyczące zamówień będą nowe dla publicznego zamawiajacego, że rozwiązania nie są jeszcze komercyjnie dostępne na dużą skalę i że rozwiązanie (rozwiązania) mogą być interesujące dla nabywców publicznych w innych Państwa członkowskie UE.

 1. Ocena potrzeb odbiorców publicznych. Projekty muszą angażować się we wczesne dyskusje z bezpośrednimi użytkownikami (i ewentualnie użytkownikami końcowymi) oraz innymi, na które może wpłynąć proponowana inwestycja. Dzięki tej ocenie publiczni zamawiający określą również stan wiedzy na temat potencjalnie dostępnych rozwiązań, opracowując dokładne "konsultacje rynkowe" obejmujące łańcuch dostaw, któremu towarzyszy ogłoszenie opublikowane, co najmniej w języku angielskim za pośrednictwem komunikatu informacyjnego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ponadto publiczni zamawiający opracują wspólnie specyfikacje dotyczące zamówień na innowacyjne rozwiązania. Specyfikacje nie powinny określać żadnego rozwiązania technologicznego lub nietechnologicznego i powinny działać w sposób funkcjonalny,
 2. Otwarte konsultacje rynkowe wspierające dialog z potencjalnymi wykonawcami w celu oceny najnowocześniejszych i technologicznych ograniczeń dla potencjalnych innowacyjnych rozwiązań i przeprowadzenia szeroko zakrojonych badań rynkowych, aby zidentyfikować firmy działające w tej dziedzinie. Działalność ta zazwyczaj obejmuje badania dokumentacji z ukierunkowanymi dyskusjami ekspertów i wydarzeniami skupiającymi publicznych zamawiających z wiodącymi dostawcami w celu lepszego zrozumienia potrzeb nabywców i aktualnego stanu wiedzy.
 3. Wspólne angażowanie rynku, dostarczanie sygnałów rynkowych dotyczących wielkości zamówienia, aby wzbudzić zainteresowanie dostawców (na przykład informacje dotyczące terminu zamówienia, opis zidentyfikowanych potrzeb, etc,
 4. Budowanie potencjału i koordynacja między publicznymi zamawiającymi, w tym szkolenia, i inne podobne praktyki,
 5. Opracowanie specyfikacji dotyczących zaproszenia do składania ofert: udzielanie pomocy publicznym zamawiającym w określaniu ich potrzeb w sposób zapewniający najlepszą reakcję potencjalnych wykonawców.
 6. Przygotowanie dokumentacji przetargowej,
 7. Ogłoszenie o wybranych projektach

Kto może aplikować w konkursie

Wnioskodawcy muszą:

 • posiadać osobowość prawną,
 • pochodzic z krajów czlonkowskich UE, lub krajów stowarzyszonych z COSME,

Wniosek należy składać w międzynarodowym partnerstwie (konsorcjum), składającym się, z co najmniej 2 członków pochodzących, z co najmniej 2 krajów.

W skład konsorcjum muszą wejść następujące podmioty:

 • Organizacja działające nie dla zysku (publiczne i prywatne),
 • Organizacje publiczne reprezentująca szczeble albo krajowy, albo regionalny lub lokalny,
 • Uniwersytety i instytucje edukacyjne,
 • Centra badawcze,
 • Podmioty działające dla zysku.

Osoby fizyczne nie mogą składać wniosków w tym konkursie.

Budżet

Budżet pojedynczych projektów powinien się mieścić w przedziale 800.000 EUR – 1,5 mln EUR.

Planowane jest dofinansowanie 3-4 projektów.

Poziom dofinansowania:

 • do 90% na działania związane z przygotowanie dokumentacji przetargowej i współpracę,
 • 25% na działania związane z zakupem innowacyjnego rozwiązania.

Termin składania wniosku

Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej w języku angielskim poprzez Participant Portal do dnia 11 grudnia 2018 r. do godziny 17:00 (czasu Brukselskiego).


 


Wsparcie rozwoju i promocja międzynarodowych tematycznych produktów turystycznych - zakończony 19 lipca 2018 r.

Wsparcie rozwoju i promocja międzynarodowych tematycznych produktów turystycznych – pobudzanie współpracy pomiędzy turystyką a przemysłem kreatywno-kulturalnym

COS-TOURSYN-2018-3-01: Supporting the development and promotion of transnational thematic tourism products—exploiting synergies between tourism and cultural and creative industries (CCI)

Termin składania wniosków: 19 lipca 2018 r. do godziny 17:00 (czasu Brukselskiego).

W ramach tego konkursu wsparciem zostaną objęte te projekty, które będą bazowały na doświadczeniach podmiotów działających w sektorze turystyki wykorzystujących kreatywność i innowacyjność sektora kulturalnego w opracowaniu nowego produktu bądź usługi turystycznej.

Intencja KE jest wsparcie projektów, które gwarantują trwałość zaproponowanego rozwiązania a jednocześnie prezentują innowacyjne podejście do problemu i opierają się na bliskiej współpracy pomiędzy sektorem turystycznym a przedsiębiorcami z sektora kreatywno-kulturalnego (CCI).  

Główne założenia konkursu to:

 • Uatrakcyjnienie oferty turystycznej w oparciu o międzynarodowe doświadczenia,
 • Wydłużenie sezonu turystycznego kierunków europejskich i tym samym wzmocnienie europejskiej oferty turystycznej,
 • Pobudzenie innowacji w łańcuchach wartości ponadnarodowych w turystyce.

Cele szczegółowe:

 • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań lub narzędzi do zarządzania atrakcjami turystycznymi lub destynacjami poprzez współpracę pomiędzy przedsiębiorcami z sektora turystycznego i sektora kreatywno-kulturalnego (CCI),
 • Wskazanie nowych sposobów zainteresowania turystów (przy pomocy MŚP z sektora CCI lub profesionalnych doradców) co przełoży się na ożywienie istniejącej oferty turystycznej  (produkt lub usługa) lub stworzenie nowej oferty,
 • Utworzenie trwałego partnerstwa publiczno-prywatnego w obu obszarach (turystycznym i CCI) w celu zapewnienia wymiany wiedzy i doświadczenia przy rozwijaniu nowych ofert turystycznych.

Kto może aplikować w konkursie

Wnioskodawcy muszą:

 • posiadać osobowość prawną,
 • pochodzic z krajów czlonkowskich UE, lub krajów stowarzyszonych z COSME,
 • działać w obszarze turystyki, lub sektora kreatywno-kulturalnego (CCI),
 • działności wniskodawcy musi mieścić się zakresie działalności, co najmniej jednej z poniższych organizacji:
  • Administracja publiczna/samorządowa i jej sieci; stowarzyszenia działające na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym działające w imieniu administracji publicznej/samorządowej;
  • Organizacje szkoleniowe i edukacyjne, w tym uniwersytety i centra badawcze;
  • Izby przemysłowo-handlowe, cechy rzemiosł lub podobne stowarzyszenia,
  • Operatorzy turystyczni i biura turystyczne i ich zrzeszenia,
  • Destination management organisations and their networks/associations,
  • Organizacje not-for-profit i NGO, organizacje społeczne, fundacje, think-tanki, organizacje zrzeszające, sieci i federacje publicznych i prywatnych podmiotów, których głównym obszarem działalności jest turystyka lub sektor kreatywno-kulturalny,
  • Międzynarodowe, europejskie lub krajowe organizacje / federacje / stowarzyszenia aktywne na polu turystyki i sektora kreatywno-kulturalnego, łącznie z tymi działającymi w partnerstwach ponadnarodowych o transgranicznym zasięgu swojej działalności,
  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze turystyki i CCI,
  • Krajowe, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, publiczne i prywatne agencje związane z turystyką, dziedzictwem kulturalnym i promocja i rozwojem regionu.

Wniosek należy składać w międzynarodowym partnerstwie (konsorcjum), składającym się, z co najmniej 6 a maksymalnie 8 członków pochodzących, z co najmniej 5 krajów.

W skład konsorcjum muszą wejść następujące podmioty:

 • 4 MŚP: 2 z sektora turystyki i 2 z sektora CCI,
 • 1 organizacja publiczna reprezentująca szczeble albo krajowy, albo regionalny lub lokalny.

Termin składania wniosku

Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej w języku angielskim poprzez Participant Portal do dnia 19 lipca 2018 r. do godziny 17:00 (czasu Brukselskiego).

 

 

 

Enterprise Europe Network


Projekt Enterprise Europe Network – Central Poland (EEN-CP) jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu na rzecz jednolitego rynku (projekt nr 101052707) oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego: Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028.