14 grudnia 2020

Strategiczne sojusze pomiędzy innowacyjnymi MŚP i tradycyjnymi firmami: nowy konkurs w ramach programu COSME

"Strategic alliances for the uptake of advanced technologies by SMEs on the economic recovery COS-STRAT-2020-3-05"

Niniejszy konkurs ogłoszony w ramach pakietu naprawczego Komisji Europejskiej ma na celu wsparcie sektora MŚP poprzez ustanowienie strategicznych sojuszy między innowacyjnymi MŚP (firmy tech-savvy – przedsiębiorstwa wykorzystujące w swojej działalności nowe technologie, w szczególności rozwiązania IT) a tradycyjnymi MŚP. Tradycyjne MŚP, aby dostosować się do otoczenia gospodarczego w okresie po kryzysie, powinny skoncentrować się na korzyściach płynących z przyjęcia zaawansowanych technologii, w czym może im pomóc współpraca z innowacyjnymi firmami.  

Głównym celem niniejszego konkursu jest przyczynienie się do szerszego rozpowszechnienia zaawansowanych technologii w MŚP w Europie oraz pobudzenie ożywienia gospodarczego.

Szczegółowym celem działania jest uruchomienie dwóch projektów pilotażowych ukierunkowanych na budowanie sojuszy między tradycyjnymi i zaawansowanymi technologicznie MŚP za pośrednictwem organizacji klastrów przemysłowych w celu promowania współpracy MŚP i adoptowania technologii w ramach konkretnych ekosystemów przemysłowych.

Na potrzeby tego konkursu tradycyjne MŚP oraz tech-savvy MSP są odpwiednio definiowane jako:

 • tradycyjne MŚP to firmy, które nie przyjęły jeszcze nowych technologii i muszą dostosować się do zmienionych łańcuchów wartości i popytu. W tym projekcie zamierzamy skupić się na tych tradycyjnych przedsiębiorstwach, które są częścią organizacji klastrowej i zamierzają poprawić swoją konkurencyjność biznesową poprzez przyjęcie nowych technologii.
 • MŚP o wysokim poziomie zaawansowania technologicznego (tech-savvy) to przedsiębiorstwa posiadające innowacyjne modele biznesowe, które opracowują, produkują i komercjalizują produkty i zastosowania w zakresie zaawansowanych technologii. Ich rozwiązania biznesowe wnoszą do bardziej tradycyjnych MŚP zaawansowaną technologicznie siłę i inteligentne, oparte na dowodach zarządzanie przedsiębiorstwem, zapewniając im tym samym znaczną przewagę konkurencyjną.

Przykładowa lista potencjalnych małych i średnich przedsiębiorstw o wysokim poziomie zaawansowania technologicznego znajduje się w raporcie: "Artificial Intelligence. Critical industrial applications: report on a market analysis of prioritised value chains, the most critical AI applications and the conditions for AI rollout"

Proponowane działania:

Opisane we wniosku działania muszą obejmować 3 obszary:

 • Obowiązkowe działania przygotowawcze:

Wnioskodawcy są proszeni o zaproponowanie działań przygotowawczych, które uważają za istotne dla tworzenia sojuszy MŚP i przyjmowania przez przedsiębiorstwa nowych technologii. Istotne jest, aby wszystkie działania przygotowawcze były wyraźnie związane z celem określonym w niniejszym konkursie i należycie uzasadnione.

 • Podstawowe działania obowiązkowe:

Proponowane działania przygotowawcze prowadzą do następujących działań obowiązkowych i są przez nie uzupełniane:

 • tworzenie strategicznych sojuszy między tradycyjnymi MŚP stojącymi przed podobnymi wyzwaniami w zakresie wdrażania zaawansowanych technologii w ich ekosystemach przemysłowych, najpierw w ramach poszczególnych klastrów, a następnie łączenie ich w klastry w obrębie każdego ekosystemu;
 • wspieranie ustanowionych sojuszy strategicznych w zakresie nawiązywania kontaktów z unijnymi MŚP dysponującymi zaawansowaną technologią, które mogą dostarczać rozwiązania, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem hackatonów;
 • organizowanie i zarządzanie co najmniej jednym wirtualnym spotkaniem brokerskim po każdym hackatonie;
 • organizowanie wsparcia technicznego, świadczonego przez centra technologiczne, w zakresie wdrażania wybranych technologii przez tradycyjne MŚP biorące udział w projekcie;
 • określanie szans i zagrożeń, przed którymi stoją MŚP, gdy zamierzają przyjąć zaawansowane technologie;
 • organizowanie niezbędnych działań w zakresie komunikacji i rozpowszechniania informacji w celu najpierw zmobilizowania tradycyjnych i zaawansowanych technologicznie MŚP w UE, a następnie dzielenie się najlepszymi praktykami z innymi organizacjami klastrów i ośrodkami technologicznymi.

 

 • Uzupełniające działania obowiązkowe:
  • zmapowanie kluczowych przedsiębiorstw technologicznych, zarówno w ramach uczestniczących klastrów, jak i poza nimi;
  • opracowanie i promowanie sprawozdania opisującego wytyczne a także dobre praktyki dotyczące sposobu, w jaki klastry i centra technologiczne, mogłyby zapewnić lepszą pomoc techniczną i wsparcie biznesowe dla tych MŚP, które są na etapie zmian;
  • opracowanie i promowanie sprawozdania na temat szeregu zaleceń politycznych dla państw członkowskich i regionów UE dotyczących strategicznej autonomii technologicznej;
  • zorganizowanie co najmniej dwóch wzajemnych spotkań przeglądowych w celu wymiany doświadczeń, wniosków i wyników.

Kto może aplikować w konkursie

Wnioskodawcy muszą być osobami prawnymi i muszą być przedstawicielami przemysłu, środowiska naukowego i dostawców technologii.

Niewyczerpująca lista potencjalnych wnioskodawców obejmuje na przykład:

 • organizacje klastrów;
 • centra technologiczne;
 • MŚP.

Różne klastry w konsorcjach składających wniosek mogą reprezentować grupy MŚP z tego samego segmentu przemysłu lub powiązanych sektorów przemysłu, które oferują możliwości wzajemnej wymiany informacji. Jeżeli ośrodki technologiczne nie są formalnymi beneficjentami proponowanego projektu, wnioskodawcy muszą wykazać we wniosku, w jaki sposób zamierzają zapewnić współpracę w trakcie realizacji projektu.

Osoby fizyczne nie mogą brać udziału w tym konkursie.

Powiązane osoby trzecie, tj. podmioty prawne mające powiązania prawne lub kapitałowe z wnioskodawcami (przy czym ich działanie nie ogranicza się tylko do udziału w tym konkursie, i nie zostały powołane wyłącznie na potrzeby tego konkursu), mogą uczestniczyć w konkursie jako wnioskodawcy.

W szczególności Wnioskodawcy muszą:

 1. Być zarejestrowanym podmiotem w jednym z krajów członkowskich UE lub w kraju stowarzyszonym z COSME (zgodnie z Art. 6 Rozporządzenia o COSME).
 2. Mieć osobność prawną (zarówno podmioty działające dla zysku, jak i te non-for-profit, a także podmioty publiczne i prywatne. Podmioty prywatne muszą być zarejestrowane w odpowiednich rejestrach zgodnie z prawem krajowym).

Partnerstwa (konsorcja)

Aby wniosek był kwalifikowalny, musi zostać złożony przez konsorcjum składające się:

 • z co najmniej trzech różnych podmiotów prawnych mających siedzibę w co najmniej trzech różnych państwach członkowskich UE lub w innych państwach uczestniczących w programie COSME zgodnie z Art. 6 rozporządzenia COSME.

Budżet

Całkowity budżet przeznaczony na to działanie to 5 mln euro.

Maksymalny kwota wsparcia przeznaczona dla złożonego projektu – 2.000.000 – 3.000.000 euro. Planowane jest wsparcie 2 projektów.

Poziom dofinansowania każdego projektu to 90% kosztów kwalifikowanych.

Czas trwania projektu

Optymalny czas trwania projektu to 24 miesiące, ale możliwe jest skrócenie bądź wydłużenie tego okresu.

Link do generatora wniosków

Termin składania wniosku

Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej w języku angielskim poprzez platformę Funding and Tender Opportunities do dnia 2 lutego 2021 r. do godziny 17:00 (czasu Brukselskiego).

Pytania dotyczące konkursu

Pytanie dotyczącego tego konkursu należy kierować mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzi na pytanie będą publikowane w formie oddzielnego dokumentu pn. FAQ i publikowane na stronie konkursu.

Dokumenty konkursowe:

 • Call for Proposal
 • Guide for Applicants
 • FAQ – wersja 3 z 4.12.2020 r.
Opublikowano: 14.12.2020 09:06
Poprawiono: 16.12.2020 12:23
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: