Pomiń nawigację

11 grudnia 2020 r.

Digitalizacja turystyki: nowy konkurs dla MŚP z branży turystycznej w ramach programu COSME

"Innovation uptake and digitalisation in the tourism sector COS-TOURINN-2020-3-03"

Ogólnym celem konkursu jest zwiększenie stopnia wykorzystania technologii cyfrowych i innowacji przez MŚP z sektora turystyki poprzez współpracę międzynarodową i budowanie potencjału.

Celem działania jest:

 • Wzmocnienie współpracy transnarodowej i transgranicznej, w szczególności integracja przedsiębiorstw turystycznych i zainteresowanych stron w transnarodowych i międzyregionalnych ekosystemach innowacji, aby umożliwić inteligentny i zrównoważony wzrost MŚP działających w sektorze turystyki.
 • Wspieranie zdolności i umiejętności MŚP w zakresie lepszego wykorzystania nowych technologii cyfrowych, co doprowadzi do powstania nowych modeli biznesowych w turystyce.
 • Wspieranie innowacyjnych rozwiązań służących poprawie zarządzania turystyką i oferty turystycznej poprzez współpracę w ramach ekosystemu turystycznego, w tym partnerstw publiczno-prywatnych.

Celem szczegółowym działania jest opracowanie i wdrożenie transnarodowych i międzysystemowych programów wsparcia w celu budowania potencjału w zakresie transformacji cyfrowej, innowacji i inteligentnych rozwiązań stosowanych przez MŚP w ekosystemie turystycznym.

Proponowane działania

W ramach tego działania zostaną wybrane podmioty działające jako pośrednicy, których zadaniem będzie organizacja konkretnych działań dla MŚP z sektora turystyki w różnych krajach COSME. Pośrednikiem mogą być takie instytucja jak np.:

 • Inkubatory przedsiębiorczości.
 • Akceleratory.
 • Organizacje wspierające biznes, zapewniające wsparcie biznesowe dla MŚP i nowych przedsiębiorstw współpracujących z dostawcami technologii turystycznych, przetwarzania danych i podobnych usług i rozwiązań cyfrowych.
 • Instytuty badawcze i edukacyjne.
 • Stowarzyszenia zawodowe.

Konsorcjum będzie organizować i zapewniać bezpośrednie wsparcie przedsiębiorcom w celu budowania ich zdolności do opracowywania i wdrażania nowych, innowacyjnych koncepcji usług i operacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Będzie również miało za zadanie nawiązywanie współpracy transgranicznej i/lub narodowej w celu wspierania procesu partnerskiego uczenia się, a także wymiany wiedzy i dobrych praktyk w zakresie wdrażania digitalizacji, innowacji i nowych technologii w turystyce.

Kto może aplikować w konkursie

Wnioskodawcy muszą:

 • być w całości lub w części podmiotami publicznymi lub prywatnymi;
 • podmioty prywatne muszą być odpowiednio utworzone i zarejestrowane zgodnie z prawem krajowym.

Wnioskodawcy muszą być osobami prawnymi tworzącymi konsorcjum. Poniżej znajduje się otwarta lista rodzajów osób prawnych, które mogą wejść w skład konsorcjum:

 • organizacje non-profit (prywatne lub publiczne);
 • organizacje pozarządowe;
 • instytucje otoczenia biznesu, w tym inkubatory, akceleratory, laboratoria i centra innowacyjności, uniwersytety i instytucje edukacyjne, centra badawcze i inne organizacje, które bezpośrednio wspierają sektor MSP;
 • władze publiczne i ich sieci lub stowarzyszenia na poziomie europejskim, międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym lub organizacje działające w imieniu władzy publicznej, odpowiedzialne lub działające w dziedzinie turystyki, spraw gospodarczych, przemysłu, wsparcia biznesu lub dziedzin pokrewnych ;
 • organizacje międzynarodowe;
 • podmioty prywatne i nastawione na zysk, w tym mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) działające w sektorze turystyki i wsparcia dla przedsiębiorstw;
 • izby handlowe i przemysłowe;
 • instytucje szkoleniowe i edukacyjne, w tym uniwersytety i ośrodki badawcze zajmujące się turystyką i wsparciem biznesu.

Osoby fizycznie nie mogą brać udziału w tym konkursie.

W szczególności Wnioskodawcy muszą:

 1. Być zarejestrowanym podmiotem w jednym z krajów członkowskich UE lub w kraju stowarzyszonym z COSME (zgodnie z Art. 6 Rozporządzenia o COSME).
 2. Mieć osobność prawną (zarówno podmioty działające dla zysku jak i te non-for-profit, a także podmioty publiczne i prywatne. Podmioty prywatne muszą być zarejestrowane w odpowiednich rejestrach zgodnie z prawem krajowym).

Partnerstwa (konsorcja)

Aby wniosek był kwalifikowalny, musi zostać złożony przez konsorcjum składające się z:

 • co najmniej 5 i maksymalnie 10 członków/partnerów - różne osoby prawne;
 • obejmujące co najmniej 5 kwalifikujących się krajów – opisanych w pkt. 6.1 Call for Proposal;
 • co najmniej jeden (1), ale nie więcej niż dwa (2) organy i instytucje publiczne, określone w pkt 1 Call for Proposal;
 • co najmniej jedna (1) organizacja wspierająca działalność gospodarczą, określona w pkt 1 i 8.2 Call for Proposal.

Każde konsorcjum/sieć będzie bezpośrednio wspierać (łącznie ze wsparciem finansowym) łącznie co najmniej 60 turystycznych MŚP z co najmniej trzech (3) kwalifikujących się krajów.

Budżet

Całkowity budżet przeznaczony na to działanie to 8 mln euro.

Maksymalny kwota wsparcia przeznaczona dla złożonego projektu – 1.000.000 euro. Planowane jest wsparcie 8-11 projektów.

Poziom dofinansowania każdego projektu to 75% kosztów kwalifikowanych.

Czas trwania projektu

Czas trwania projektu to minimum 25 miesięcy a maksimum 36 miesięcy.

Link do generatora wniosków

Termin składania wniosku

Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej w języku angielskim poprzez platformę Funding and Tender Opportunities do dnia 11 lutego 2021 r. do godziny 17:00 (czasu Brukselskiego).

Pytania dotyczące konkursu

Pytanie dotyczącego tego konkursu należy kierować mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzi na pytanie będą publikowane w formie oddzielnego dokumentu pn. FAQ i publikowane na stronie konkursu.

Dokumenty konkursowe (w załączniku na dole strony):

 • Call for Proposal
 • Guide for Applicants

 

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 11.12.2020 18:03
Poprawiono: 16.12.2020 12:56
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: