Internacjonalizacja MŚP

Dzwonek

Aktualizacja listy projektów rekomendowanych do zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach konkursu nr 7 (1/2021) Działanie 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP

Sprawdź szczegóły

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

15 września 2021

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

18 października 2021

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

22 grudnia 2021

 • Maksymalne dofinansowanie

  800 000 zł

 • Wkład własny

  minimum 15%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska Wschodnia

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska Wschodnia

 • Dla kogo

  MŚP

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;

 • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów

 • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;

 • nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie

 • posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

800 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie to 50 000 000 zł

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) wspiera innowacyjną przedsiębiorczość w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Środki przeznaczone są na rozwój start-upów, a także na wsparcie firm, które chciałyby budować swoją przewagę konkurencyjną w kraju i za granicą w oparciu o wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych, wzornictwa czy tworzenie produktów sieciowych. Dzięki środkom z POPW możliwe są też inwestycje dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej w miastach wojewódzkich makroregionu oraz rozwój połączeń drogowych.

PARP uczestniczy w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia jako Instytucja Pośrednicząca odpowiedzialna za realizację działań w ramach osi priorytetowych: I (Przedsiębiorcza Polska Wschodnia) i II (Nowoczesna infrastruktura transportowa).

PARP wspiera mikro-, małych i średnich przedsiębiorców konkretnymi działaniami, które dynamizują ich rozwój, podnoszą potencjał innowacyjności i konkurencyjności, umożliwiają podjęcie współpracy z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu. Koncentrujemy się na pięciu obszarach wsparcia:

 • inwestycje w innowacje
 • dizajn
 • rynek start-upowy
 • internacjonalizacja
 • infrastruktura

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (tj. województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, ujawniony w rejestrze adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału musi znajdować się na  terytorium Polski Wschodniej. W przypadku Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) co najmniej jeden ujawniony w ewidencji adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Polski Wschodniej.
Dodatkowo należy mieć na uwadze, że jednym z elementów oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów jest weryfikacja, czy we wniosku o dofinansowanie określono przedmiot i zakres działalności gospodarczej wykonywanej na terytorium Polski Wschodniej. Jednocześnie przedmiot i zakres działalności gospodarczej wnioskodawcy, zlokalizowanej i wykonywanej na terenie Polski Wschodniej musi być bezpośrednio związany z projektowaniem lub wytwarzaniem wyrobów albo świadczeniem usług przeznaczonych do internacjonalizacji.

Zgodnie z Regulaminem konkursu koszty usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP, koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Za rozpoczęcie prac nad projektem nie uważa się poniesienia kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP (wnioskodawcy) oraz kosztów rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego.

Warunkiem otrzymania dofinansowania za wykonanie MBI jest złożenie wniosku o płatność wraz z kopią dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, tj. kopią dowodów księgowych wraz z potwierdzeniami dokonania zapłaty. Wobec powyższego w sytuacji, gdy Beneficjent zamierza ubiegać się o refundację za sporządzenie MBI, zapłata za jego wykonanie musi być dokonana przed złożeniem wniosku o płatność i nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o
dofinansowanie.

Nie ma przeciwwskazań do świadczenia usług doradczych przez różne firmy doradcze specjalizujące się w danym rynku. Zgodnie z zapisami § 5 pkt 3 Regulaminu Konkursu, kwalifikowalne są usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP. Usługi doradcze powinny być realizowane przez podmioty wyspecjalizowane w danym zakresie usługi czy rynku zagranicznym, tak aby przedsiębiorca otrzymał doradztwo dostosowane do potrzeb i pozwalające na rozpoczęcie sprzedaży na rynkach zagranicznych

Sposób rozliczania projektu odbywa się poprzez składanie wniosków o płatność raz na trzy miesiące. Jest to wniosek rozliczeniowy albo jedynie sprawozdawczy. Jest także możliwość wnioskowania o zaliczkę na realizację projektu. Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest w wysokości zgodnej z Harmonogramem płatności. Łączne dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w formie zaliczki nie może przekroczyć 40% dofinansowania. Istnieje także możliwość składania raz na trzy miesiące wniosków sprawozdawczych dotyczących realizacji projektu i rozliczenia projektu jednorazowo w ostatnim okresie sprawozdawczym. Szczegółowe informacje na temat zasad wypłaty dofinansowania oraz zaliczki znajdują się w § 10 i 11 Wzoru umowy o dofinansowanie (załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu), zawartej na stronie konkursu.

Zasadniczym celem misji gospodarczych jest nawiązanie kontaktów handlowych z potencjalnym partnerem (partnerami) zagranicznym. W ramach działania 1.2 POPW nie dofinansowuje się kolejnych spotkań biznesowych z przedsiębiorcami, z którymi wnioskodawca podjął wcześniej negocjacje handlowe lub podpisał umowy związane z realizacją projektu. Czas trwania misji powinien wynikać z harmonogramu działań zaplanowanych w Modelu Biznesowym.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań Grudzień 2021

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań Grudzień 2021

Zobacz
Dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz sprzedaż towarów z elementami cyfrowymi – nowe zasady dla przedsiębiorców

Poradnik

Dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz sprzedaż towarów z elementami cyfrowymi – nowe zasady dla przedsiębiorców

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II. Żywność wysokiej jakości. Broszura

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II. Żywność wysokiej jakości. Broszura

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań

Wyniki i archiwum

Start w konkursie
Składanie wniosku o dofinansowanie

Sprawdź jak wypełnić wniosek i jakie dołączyć dokumenty do wniosku

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Załączniki do umowy

Załączniki do umowy

Starsze wersje dokumentów

Załączniki

Listy dla naboru z roku 2021
Ogłoszenie o konkursie (2017 r.)

Dokument

Konsultacje społeczne (2017 r.)

ZałącznikiZapraszamy do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami dla Działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP, I konkurs w 2017 r. Uwagi w wersji elektroniczej można zgłaszać w terminie do 4 marca 2017 r. za pośrednictwem formularza.

Ogłoszenie o konkursie (II Etap)

Dokument

Ogłoszenie o konkursie (2016 r.)
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (2016 r.)
Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Sprawdź jak wypełnić wniosek i jakie dołączyć dokumenty do wniosku

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Załączniki do umowy

Załączniki do umowy

Starsze wersje dokumentów
Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Sprawdź jak wypełnić wniosek i jakie dołączyć dokumenty do wniosku

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Załączniki do umowy
Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Załączniki do umowy

Załączniki do umowy