Rozwój innowacyjności - Program Horyzont 2020

Rozwój innowacyjności - Program Horyzont 2020

O projekcie

Od stycznia 2015 r., ośrodki sieci Enterprise Europe Network realizują dwie usługi innowacyjne dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wykazujących duży potencjał do wzrostu i rozwoju. Usługi te obejmują indywidualne spotkania eksperta sieci Enterprise Europe Network, których celem jest wzmocnienie umiejętności zarządzania innowacją w przedsiębiorstwie. Usługa coachingowa jest skierowana do beneficjentów instrumentu MŚP, natomiast usługa audytu innowacyjności polega na przeprowadzeniu badania procesów zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie.Sprawny proces zarządzania innowacjami w firmie zarówno tymi produktowymi, procesowymi jak i organizacyjnymi, ma na celu podniesienie rentowności i konkurencyjności danej firmy. Świadczona przez ośrodki Enterprise Europe Network usługa jest zgodna z europejska normą (CEN TS 16555-1) definiującą proces zarządzania innowacją.

Obie usługi są realizowane przez 4 konsorcja w Polsce. Lista ośrodków w każdym województwie.

Audyt innowacyjności

Porównaj się z najlepszymi!

Sprzedajesz lub wprowadzasz na rynek innowacyjny produkt? Chciałbyś zobaczyć, jak inni zarządzają innowacjami w swoich firmach i uczyć się na ich doświadczeniach? Dodatkowo nie chciałbyś za to płacić?

Nie składaj nigdzie wniosku, nie pisz projektu, nie czekaj na wyniki – przyjdź do nas! Centrum Rozwoju MŚP lub jeden z naszych partnerów w ramach Enterprise Europe Network nieodpłatnie przeprowadzi audyt innowacyjności w Twojej firmie – jeszcze tego samego dnia otrzymasz raport z porównaniem procesów Twojej firmy z procesami zachodzącymi w firmach będących liderami innowacji.

Korzystamy z metody IMP3rove oraz Innovation Health Check i po przeprowadzeniu audytu, bez ujawniania informacji o Twojej firmie innym użytkownikom, dokonujemy benchmarkingowej analizy jej sytuacji poprzez porównanie osiągniętych wyników ze średnimi oraz najlepszymi wynikami uzyskanymi przez wybrane przez Ciebie grupy odniesienia (np. firmy o podobnej wielkości, z tego samego kraju, czy z tej samej branży).

Rezultatem badania jest raport, w oparciu o który tworzymy rekomendacje, mające na celu  optymalizację procesów zarządzania innowacjami w firmie, tak aby zapewnić jej maksymalną konkurencyjność i trwały wzrost.

Więcej informacji o audytach innowacyjności

ROZWÓJ INNOWACYJNOŚCI - PROGRAM HORYZONT 2020

Skorzystaj z pomocy we wdrażaniu innowacji - od pomysłu do wprowadzenia na rynek

SME Instrument i usługi wspomagające

Instrument dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (ang. SME Instrument) jest narzędziem finansowania innowacji na poziomie Europejskim w latach 2014-2020. Funkcjonuje on w ramach programu Horyzont 2020. Zasady regulujące uczestnictwo oraz rozliczanie projektu regulują zapisy programu pracy (Work Programme) w ramach programu Horyzont 2020.Ze względu na ukierunkowanie rynkowe, uwzględniając prawa własności intelektualnej do nowopowstających technologii/produktów, umożliwiono w tym przypadku aplikowanie pojedynczym firmom. Może to być istotną zachętą dla tych firm, które w trosce o swoje know-how nie chciały dotychczas uczestniczyć w projektach na poziomie Europejskim ze względu na konieczność współpracy w ramach konsorcjów. W przypadku Instrumentu wnioski składać mogą zarówno pojedyncze firmy jak i konsorcja (jeśli pracują nad tą samą technologią i mają uregulowane pomiędzy sobą prawa własności do danego rozwiązania, dotyczy to przede wszystkim fazy 2 Instrumentu MŚP).

Poziomy gotowości technologicznej

Jedynie przedsięwzięcia będące na poziomie gotowości technologicznej 6 (Technology Readiness Level) mogą ubiegać się o finansowanie w ramach Instrumentu MŚP. Poziomy gotowości technologicznej są powszechnie przyjętym, na całym świecie, kryterium oceny zaawansowania rozwoju kluczowych technologii. W Polsce poziomy gotowości technologicznej opisuje Dziennik Ustaw Nr 18 Poz. 91. z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Wiążąca zaś dla Instrumentu dla MŚP jest definicja Komisji Europejskiej. Znaleźć ją można w dokumencie „HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020”.

 

EIC Accelerator (od strategii wejścia na rynek do gotowości rynkowej)

W III kwartale 2019 r. program EIC Accelerator zastąpił  II fazę Instrumentu MŚP, a faza I Instrumentu MSP została zakończona. W ramach tego działania MSP może ubiegać się nie tylko o wsparcie w formie dotacji, ale również o wsparcie w postaci finansowania mieszanego (łączenie dotacji i wsparcia kapitałowego).

EIC Accelerator wspiera małe i średnie innowacyjne przedsiębiorstwa o dużym potencjale i posiadającym innowacje o wysokim ryzyku. Celem programu jest wsparcie procesu komercjalizacji nowych produktów, usługi i modeli biznesowe, które mogą stymulować wzrost gospodarczy i kształtować nowe rynki w Europie i na świecie.

Wnioskodawcy ubiegający się o finansowanie muszą mieć siedzibę w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym z programem „Horyzont 2020”. Od 5 czerwca 2019 r., tylko indywidualne MŚP nastawione na zysk mające siedzibę w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym z programem „Horyzont 2020” mogę ubiegać się o wsparcie w ramach programu EIC Accelerator.

Łączny budżet programu pilotażowego EIC Accelerator wynosi ponad 1,3 mld EUR na lata 2019–2020.

MSP, które otrzymają wsparcie mogą również skorzystać z usługi coachingowej i mentoringu oferowanych w ramach programu EIC Accelerator. MSP mogą również wziąć udział w wydarzeniach organizowanych przez EASME w ramach Business Accelerator Services, których celem jest nawiązanie współpracy z innymi innowacyjnymi europejskimi MSP, korporacjami, a także ubieganie się o wsparcie kapitałowe od prywatnych inwestorów.

Kto może aplikować? Akcelerator EIC jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) z radykalnie nowymi pomysłami opartymi na biznesplanie dotyczącym wprowadzania rynkowych rozwiązań innowacyjnych oraz z ambicjami do skalowania. Jest skierowany wyłącznie do małych i średnich przedsiębiorstw, w tym młodych firm i start-upów, z dowolnego sektora - nie ma ustalonych tematów.

Sprawdź czy ten program jest dla Ciebie – uruchom EIC WIZARD

Sprawdź czy spełniasz kryteria europejskiego MŚP

Wskazówki dla aplikujących

 

SME Instrument Faza III (przygotowanie do wprowadzenia na rynek)

Business acceleration support and coaching services

Wsparcie beneficjentów programu Instrument dla MŚP nie kończy się przyznaniu dofinansowania. W ramach fazy 3 dostępnych jest kilka usług typu akceleracyjnego, których celem jest wsparcie procesu komercjalizacji. Celem całego programu Instrumentu dla MŚP jest nie tylko oferowanie wsparcie kapitałowego w postaci grantu, ale także równolegle dostępne są instrumenty, których celem jest wsparcie beneficjentów w procesie realizacji projektu.  

Instrumenty te obejmują:

  • Usługę coachingową;
  • Wsparcie biznesowe i usługi akceleracyjne;
  • Dostęp do imprez targowych odbywających się poza Europą.

Więcej o III fazie SME Instrument

 

 

 

Enterprise Europe Network

Komisja Europejska Ministerstwo Rozwoju

Strona współfinansowana przez Komisję Europejską i Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa. Projekt Enterprise Europe Network – Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014–2020) na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 649259 – EEN-CP oraz Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015–2021”