Pomiń nawigację
Rozwój innowacyjności - Program Horyzont

Rozwój innowacyjności - Program Horyzont

O projekcie

Od stycznia 2015 r., ośrodki sieci Enterprise Europe Network realizują dwie usługi innowacyjne dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wykazujących duży potencjał do wzrostu i rozwoju. Usługi te obejmują indywidualne spotkania eksperta sieci Enterprise Europe Network, których celem jest wzmocnienie umiejętności zarządzania innowacją w przedsiębiorstwie. Usługa coachingowa jest skierowana do beneficjentów instrumentu MŚP, natomiast usługa audytu innowacyjności polega na przeprowadzeniu badania procesów zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie.Sprawny proces zarządzania innowacjami w firmie zarówno tymi produktowymi, procesowymi jak i organizacyjnymi, ma na celu podniesienie rentowności i konkurencyjności danej firmy. Świadczona przez ośrodki Enterprise Europe Network usługa jest zgodna z europejska normą (CEN TS 16555-1) definiującą proces zarządzania innowacją.

Obie usługi są realizowane przez 4 konsorcja w Polsce. Lista ośrodków w każdym województwie.

HORYZONT EUROPA

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro.

Struktura programu Horyzont Europa została oparta na trzech zasadniczych, wzajemnie wspierających się filarach:

Filar I: Doskonała baza naukowa (Excellent science)

Pierwszy filar  programu Horyzont Europa – Doskonała baza naukowa – ma na celu wzmocnienie jakości bazy naukowej Unii i podniesienie konkurencyjności badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej w skali globalnej.

Składa się z następujących celów szczegółowych:

Filar II: Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa (Global challenges & European industrial competitiveness)

Drugim filarem programu Horyzont Europa są badania oparte na współpracy w zakresie wyzwań społecznych, przed którymi stoi Europa, oraz wzmacnianie potencjału technologicznego i przemysłowego poprzez tematyczne grupy polityk (klastry) dotyczące całego spektrum globalnych wyzwań.

Drugi filar obejmuje następujące klastry:

Działania w klastrach wzmocni doradztwo naukowe, wsparcie techniczne i specjalne badania prowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre – JRC), służbę naukową Komisji Europejskiej.

Filar III: Innowacyjna Europa

Europa musi wykorzystać swoją naukę, innowacyjne MŚP i start-upy, aby konkurować na światowych rynkach coraz bardziej definiowanych przez nowe technologie. Właśnie dlatego Komisja Europejska wprowadziła jak trzeci filar, na którym opiera się program Horyzont Europa nową inicjatywę: Europejską Radę ds. Innowacji (EIC). Zadaniem EIC jest wsparcie dla powstających i przełomowych innowacji w rozpoczynających działalność oraz małych i średnich przedsiębiorstwach, a także w spółkach o średniej kapitalizacji. Działalność ta będzie uzupełnieniem prac Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Ponadto dzięki nawiązywaniu kontaktów z regionalnymi i krajowymi innowatorami zostaną wzmocnione europejskie ekosystemy innowacji.

 

Wszystkie wymienione wyżej filary są uzupełniane przez dodatkowe 2 komponenty:

 1. Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Program Horyzont Europa będzie zachęcał do większego uczestnictwa, zmniejszał lukę w zakresie badań naukowych i innowacji oraz wzmacniał Europejską Przestrzeń Badawczą za pomocą komponentu Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (Widening participation and strengthening the European Research Area). Dzieli się on na dwa obszary:

 • Zapewnianie szerszego uczestnictwa i rozpowszechnianie doskonałości;
 • Zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji.

Istotą tego komponentu jest pełne wykorzystanie potencjału naukowego Europy oraz zadbanie o to, by korzyści z gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach były szeroko rozpowszechnione we wszystkich krajach naszego kontynentu. Jest to istotne, ponieważ nierównomierny poziom doskonałości naukowej poszczególnych krajów hamuje rozwój Unii Europejskiej na drodze do pozycji światowego lidera w dziedzinie badań i innowacji. Instrumenty finansowe, które Komisja Europejska przewiduje w obszarze Zapewnianie szerszego uczestnictwa i upowszechnianie doskonałości mają za zadanie przeciwdziałać dalszemu pogłębianiu się tych nierówności.

Więcej informacji na temat tego obszaru znajduje się tutaj.

 1. Działania Wspólnego Centrum Badawczego (JRC)

Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre) jest zapleczem badawczo-naukowym Komisji Europejskiej, które powstało w 1957 r. Misją JRC jest wspieranie polityk europejskich poprzez prowadzenie niezależnych badań naukowych w kluczowych dla UE obszarach. Wyniki prowadzonych prac mają bezpośredni wpływ na życie obywateli UE w takich dziedzinach, jak np. zdrowie i zdrowa żywność, ochrona środowiska, bezpieczna energia, czy zrównoważony transport.

Instytuty JRC zlokalizowane w 5 krajach posiadają specjalistyczne laboratoria, unikatową aparaturę badawczą i zatrudniają ok. 3 000 specjalistów z różnych dziedzin i krajów. Centrum współpracuje z różnymi organizacjami na świecie, których naukowcy mają dostęp do infrastruktury badawczej JRC poprzez podpisywane porozumienia o współpracy. JRC jest również aktywne we wspieraniu rozwoju kariery naukowców poprzez prowadzone szkolenia i warsztaty, czy możliwość uczestniczenia w stażach i praktykach skierowanych do osób rozpoczynających swoją ścieżkę badawczą.

Więcej informacji na temat tego obszaru znajduje się tutaj.

 

Program Horyzont Europa będzie promować doskonałość i zapewniać cenne wsparcie najlepszym naukowcom i innowatorom, stymulując tym samym przemiany systemowe konieczne do zapewnienia, by Europa była ekologiczna, zdrowa i odporna. 

Będzie stymulować doskonałość naukową za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), tak by umożliwić wybitnym naukowcom poszerzanie granic nauki i wiedzy, co pomoże sprostać wyzwaniom gospodarczym i społecznym, przed którymi stoi Europa.

Stypendia i wymiany w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) pomogą najbardziej utalentowanym młodym naukowcom poszerzać wiedzę i umiejętności, a Europa skorzysta z doradztwa naukowego, wsparcia technicznego i specjalnych badań prowadzonych przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC), służbę naukową Komisji Europejskiej.

Klastry, czyli wyzwania globalne

Horyzont Europa będzie również wspierać badania oparte na współpracy w zakresie wyzwań społecznych, przed którymi stoi Europa, oraz wzmacniać potencjał technologiczny i przemysłowy poprzez tematyczne grupy polityk (klastry) dotyczące całego spektrum globalnych wyzwań. Na przykład za sprawą klastrów „Klimat, energia i mobilność” oraz Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna” zwiększona zostanie skala badań i innowacji w dziedzinach związanych z klimatem, a przedsiębiorstwa europejskie otrzymają dostęp do potrzebnych im technologii i danych. W tym drugim przypadku nacisk zostanie położony na badania kwantowe, co poprawi pozycję Europy jako lidera w dziedzinie nauki i zwiększy doskonałość w dziedzinie technologii kwantowych.

Klaster „Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne” został wzmocniony w celu zagwarantowania większego wsparcia dla badań naukowych i innowacji w sektorach kultury i kreatywnym poprzez tworzenie przestrzeni współpracy w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz sztuki i nauk humanistycznych. Klaster „Zdrowie” pozwoli zająć się takimi wyzwaniami jak pandemia koronawirusa, rozszerzenie badań klinicznych, innowacyjne środki ochronne, wirusologia, szczepionki, leczenie i diagnostyka oraz przekładanie wyników badań na instrumenty polityki zdrowia publicznego.

Rozwój potencjału badawczego

Ponieważ wiedza nie ma granic terytorialnych, program Horyzont Europa będzie również zachęcał do większego uczestnictwa, zmniejszał lukę w zakresie badań naukowych i innowacji oraz wzmacniał Europejską Przestrzeń Badawczą (ERA). Za pomocą szerokiego wachlarza środków będzie wspierał kraje osiągające gorsze wyniki w zakresie badań naukowych i innowacji, a także stymulował tworzenie centrów doskonałości, poprawę ich możliwości i nawiązywanie powiązań opartych na współpracy.

Ponadto Horyzont Europa wprowadza nowe inicjatywy, takie jak Europejska Rada ds. Innowacji (EIC). Zadaniem EIC jest wsparcie dla powstających i przełomowych innowacji w rozpoczynających działalność oraz małych i średnich przedsiębiorstwach, a także w spółkach o średniej kapitalizacji. Działalność ta będzie uzupełnieniem prac Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Ponadto dzięki nawiązywaniu kontaktów z regionalnymi i krajowymi innowatorami zostaną wzmocnione europejskie ekosystemy innowacji.

Nowym elementem w programie Horyzont Europa są misje UE. Skupiają się one na kwestiach, które mają wpływ na nasze codzienne życie – od walki z rakiem po przystosowanie się do zmian klimatu, mieszkanie w bardziej ekologicznych miastach, ochronę wód i oceanów, czy też zapewnienie zdrowych gleb z myślą o zdrowej żywności, zdrowiu ludzi, o przyrodzie i klimacie.

Drugim elementem, na który położono nacisk w Horyzoncie Europa są partnerstwa europejskie. Obejmując swoim zakresem kluczowe obszary, takie jak energia, transport, bioróżnorodność, zdrowie, żywność oraz obieg zamknięty, usprawnione partnerstwa europejskie będą zachęcać do szerokiego udziału partnerów z sektorów publicznego i prywatnego.

Współpraca i synergia

Jednym z ważnych założeń programu Horyzont Europa jest ścisła współpraca z innymi programami i politykami UE, takimi jak InvestEU, Erasmus+, polityka spójności UE, Cyfrowa  Europa (Digital Europe), europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, instrument Łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF) oraz Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Ma to na celu wspieranie szybszego upowszechniania informacji na szczeblu krajowym i regionalnym oraz wykorzystanie wyników badań naukowych i innowacji, a także poprawę skuteczności samego programu.

ROZWÓJ INNOWACYJNOŚCI - PROGRAM HORYZONT

Skorzystaj z pomocy we wdrażaniu innowacji - od pomysłu do wprowadzenia na rynek

Accelerator to program akceleracyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich  branż, w tym start-upów działających for-profit, pochodzących z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z  programem  Horyzont Europa.

Jest to instrument skierowany  do pojedynczych  podmiotów z sektora MŚP, które wykazują:

 • wysoki potencjał do wzrostu,
 • mają przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę)  znajdujące się w fazie bezpośrednio poprzedzającej skalowanie,
 • zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny.

Komisja Europejska preferuje projekty charakteryzujące się wysokim poziomem ryzyka oraz wysokim potencjałem rozwojowym.

O wsparcie MSP musi  aplikować samodzielnie. Nie ma możliwości złożenia wniosku jako konsorcjum.

Warunki podstawowe, które trzeba spełnić przy składaniu wniosku:

 • posiadanie prototypu,
 • osiągnięcie co najmniej 5/6 poziomu gotowości technologicznej (Technology Readiness Level– TRL 5/6  ) – Demonstracja produktu – dokonano demonstracji w laboratorium lub warunkach zbliżonych do rzeczywistych”.

W ramach programu Accelerator będzie można aplikować do dwóch obszarów:

 • Accelerator Open: Nie ma obszarów tematycznych.Przedsiębiorca sam określa temat w ramach którego składa wniosek.
 • Accelerator Challenge: Wspierane są start-upy i MŚP, które opracowują rozwiązania w ramach wskazanych strategicznych technologii

CO OFERUJE PROGRAM ACCELERATOR:

W ramach instrumentu są dostępne dwie ścieżki  finansowania:

 1. Grant, z możliwością uzyskania kwoty dofinansowania od 0,5 mln euro do 2,5 mln euro – na poziomie 70% kosztów kwalifikowalnych. Projekty z poziomem 5/6 – 8 TLR. lub
 2. Wsparcie grantowe obejmuje głównie finansowanie prac nad ostatecznym dopracowaniem produktu lub usługi oraz przygotowanie do komercjalizacji i skalowania.

Czas trwania projektu od 12 do 24 miesięcy.

We wniosku należy podać m.in. oczekiwane rezultaty związane z realizacją projektu, a także oszacować jego wpływ na przyszłą kondycję firmy, np. na wysokość jej obrotów, zatrudnienie, sprzedaż, stopę zwrotu z inwestycji czy rentowność.

Proces aplikowania jest dwuetapowy. Pierwszy obejmie:

 • Krótki wniosek (5 stronicowe podsumowanie),
 • Pitch deck – prezentacja do 10 slajdów,
 • Video pitch (3 minuty).

W przypadku pozytywnej oceny (ma ona trwać 4-6 tygodni) wnioskodawca zaproszony będzie do złożenia w przeciągu 12 miesięcy pełnej aplikacji.

Decyzja o udzieleniu wsparcia podejmowana jest po ocenie projektu którą przeprowadza międzynarodowy zespół ekspertów z zakresu technologii, biznesu oraz finansów.

Beneficjentom EIC Accelerator przysługują również  bezpłatne usługi dodatkowe, takie jak coaching, mentoring, dostęp do kontaktu z potencjalnymi inwestorami oraz partnerami biznesowymi.

Enterprise Europe Network


Projekt Enterprise Europe Network – Central Poland (EEN-CP) jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu na rzecz jednolitego rynku (projekt nr 101052707) oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego: Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028.