Pomiń nawigację
Rozwój innowacyjności

Rozwój innowacyjności

.

EEN2EIC

W ramach projektu EEN2EIC sieć Enterprise Europe Network w bliskiej współpracy z Europejską Radą ds. Innowacji (EIC), pomaga innowacyjnym małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) oraz start-upom w szybszym i skuteczniejszym rozwoju swojej działalności. Doradcy Enterprise Europe Network wspierają potencjalnych wnioskodawców do programu EIC Accelerator, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych firm prowadzonych w UE i krajach stowarzyszonych z programem Horyzont Europa przez kobiety, firmy które otrzymały Seal of Excellence i firmy z krajów o niskim współczynniku udziału w programach ramowych na rzecz innowacji i technologii.

Do krajów o niskim wskaźniku udziału w 7 Programie Ramowym UE i w Horyzoncie 2020 zaliczamy: Polskę oraz Bułgarię, Chorwację, Cypr, Czechy, Estonię, Grecję, Węgry, Łotwę, Litwę, Maltę, Portugalię, Rumunię, Słowację i Słowenię.

Kraje stowarzyszone to: Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Wyspy Owcze, Gruzja, Islandia, Izrael, Kosowo, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia, Tunezja, Turcja i Ukraina.

Cele projektu EEN2EIC realizowanego przez sieć Enterprise Europe Network to:

1) Wzmocnienie uzasadnienia biznesowego potencjalnych wnioskodawców z krajów poszerzających swoją wiedzę lub kierowanych przez kobiety poprzez wzmocnienie ich strategii biznesowych, innowacyjnych i partnerskich.

2) Zwiększenie liczby wniosków wysokiej jakości i odfiltrowanie przedsiębiorstw nieodpowiednich dla EIC,

3) Analiza konkretnych potrzeb potencjalnego wnioskodawcy,

4) Świadczenie usług 1-1 w zakresie wzmacniania argumentów firmy we wniosku o EIC,

5) Nawiązywanie kontaktów z innymi doświadczonymi partnerami EEN lub zewnętrznymi partnerami z sektora prywatnego,

6) Wspieranie wnioskodawców z krajów rozwijających się i wnioskodawców kierowanych przez kobiety w składaniu krótkich wniosków.

Wsparcie dla firm, które otrzymały certyfikat: EIC Accelerator Seal of Excellence (SoE)
Ośrodki Enterprise Europe Network zapewniają wsparcia MŚP, które otrzymały certyfikat SoE.  Pomoc zawiera stworzenie modelowego planu działań wspierających opartego na narzędziach cyfrowych, jak również doradztwo ekspertów.

Biura Enterprise Europe Network działają jako tzw. lokalne węzły wspierające beneficjenta, a na poziomie krajowym lub międzynarodowym, organizują wspólne działania wspierające (w szczególności sesje pitchingowe online przed inwestorami).

Usługi w ramach EEN2EIC są realizowane przez 4 konsorcja w Polsce. Lista ośrodków w każdym województwie.

Flaga UE i logotyp EEN

HORYZONT EUROPA

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro.

Struktura programu Horyzont Europa została oparta na trzech zasadniczych, wzajemnie wspierających się filarach:

Filar I: Doskonała baza naukowa (Excellent science)

Pierwszy filar  programu Horyzont Europa – Doskonała baza naukowa – ma na celu wzmocnienie jakości bazy naukowej Unii i podniesienie konkurencyjności badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej w skali globalnej.

Składa się z następujących celów szczegółowych:

 

Filar II: Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa (Global challenges & European industrial competitiveness)

Drugim filarem programu Horyzont Europa są badania oparte na współpracy w zakresie wyzwań społecznych, przed którymi stoi Europa, oraz wzmacnianie potencjału technologicznego i przemysłowego poprzez tematyczne grupy polityk (klastry) dotyczące całego spektrum globalnych wyzwań.

Drugi filar obejmuje następujące klastry (obszary):

Działania w klastrach wzmocni doradztwo naukowe, wsparcie techniczne i specjalne badania prowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre – JRC), służbę naukową Komisji Europejskiej.

Filar III: Innowacyjna Europa

Europa musi wykorzystać swoją naukę, innowacyjne MŚP i start-upy, aby konkurować na światowych rynkach coraz bardziej definiowanych przez nowe technologie. Właśnie dlatego Komisja Europejska wprowadziła jak trzeci filar, na którym opiera się program Horyzont Europa nową inicjatywę: Europejską Radę ds. Innowacji (EIC). Zadaniem EIC jest wsparcie dla powstających i przełomowych innowacji w rozpoczynających działalność oraz małych i średnich przedsiębiorstwach, a także w spółkach o średniej kapitalizacji. Działalność ta będzie uzupełnieniem prac Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Ponadto dzięki nawiązywaniu kontaktów z regionalnymi i krajowymi innowatorami zostaną wzmocnione europejskie ekosystemy innowacji.

Wszystkie wymienione wyżej filary są uzupełniane przez dodatkowe 2 komponenty:

  1. Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Program Horyzont Europa będzie zachęcał do większego uczestnictwa, zmniejszał lukę w zakresie badań naukowych i innowacji oraz wzmacniał Europejską Przestrzeń Badawczą za pomocą komponentu Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (Widening participation and strengthening the European Research Area). Dzieli się on na dwa obszary:

  • Zapewnianie szerszego uczestnictwa i rozpowszechnianie doskonałości;
  • Zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji.

Istotą tego komponentu jest pełne wykorzystanie potencjału naukowego Europy oraz zadbanie o to, by korzyści z gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach były szeroko rozpowszechnione we wszystkich krajach naszego kontynentu. Jest to istotne, ponieważ nierównomierny poziom doskonałości naukowej poszczególnych krajów hamuje rozwój Unii Europejskiej na drodze do pozycji światowego lidera w dziedzinie badań i innowacji. Instrumenty finansowe, które Komisja Europejska przewiduje w obszarze Zapewnianie szerszego uczestnictwa i upowszechnianie doskonałości mają za zadanie przeciwdziałać dalszemu pogłębianiu się tych nierówności.

Więcej informacji na temat tego obszaru znajduje się tutaj.

  1. Działania Wspólnego Centrum Badawczego (JRC)

Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre) jest zapleczem badawczo-naukowym Komisji Europejskiej, które powstało w 1957 r. Misją JRC jest wspieranie polityk europejskich poprzez prowadzenie niezależnych badań naukowych w kluczowych dla UE obszarach. Wyniki prowadzonych prac mają bezpośredni wpływ na życie obywateli UE w takich dziedzinach, jak np. zdrowie i zdrowa żywność, ochrona środowiska, bezpieczna energia, czy zrównoważony transport.

Instytuty JRC zlokalizowane w 5 krajach posiadają specjalistyczne laboratoria, unikatową aparaturę badawczą i zatrudniają ok. 3 000 specjalistów z różnych dziedzin i krajów. Centrum współpracuje z różnymi organizacjami na świecie, których naukowcy mają dostęp do infrastruktury badawczej JRC poprzez podpisywane porozumienia o współpracy. JRC jest również aktywne we wspieraniu rozwoju kariery naukowców poprzez prowadzone szkolenia i warsztaty, czy możliwość uczestniczenia w stażach i praktykach skierowanych do osób rozpoczynających swoją ścieżkę badawczą.

Więcej informacji na temat tego obszaru znajduje się tutaj.

Program Horyzont Europa będzie promować doskonałość i zapewniać cenne wsparcie najlepszym naukowcom i innowatorom, stymulując tym samym przemiany systemowe konieczne do zapewnienia, by Europa była ekologiczna, zdrowa i odporna. 

Będzie stymulować doskonałość naukową za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), tak by umożliwić wybitnym naukowcom poszerzanie granic nauki i wiedzy, co pomoże sprostać wyzwaniom gospodarczym i społecznym, przed którymi stoi Europa.

Stypendia i wymiany w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) pomogą najbardziej utalentowanym młodym naukowcom poszerzać wiedzę i umiejętności, a Europa skorzysta z doradztwa naukowego, wsparcia technicznego i specjalnych badań prowadzonych przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC), służbę naukową Komisji Europejskiej.

Klastry, czyli wyzwania globalne

Horyzont Europa będzie również wspierać badania oparte na współpracy w zakresie wyzwań społecznych, przed którymi stoi Europa, oraz wzmacniać potencjał technologiczny i przemysłowy poprzez tematyczne grupy polityk (klastry) dotyczące całego spektrum globalnych wyzwań. Na przykład za sprawą klastrów „Klimat, energia i mobilność” oraz Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna” zwiększona zostanie skala badań i innowacji w dziedzinach związanych z klimatem, a przedsiębiorstwa europejskie otrzymają dostęp do potrzebnych im technologii i danych. W tym drugim przypadku nacisk zostanie położony na badania kwantowe, co poprawi pozycję Europy jako lidera w dziedzinie nauki i zwiększy doskonałość w dziedzinie technologii kwantowych.

Klaster „Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne” został wzmocniony w celu zagwarantowania większego wsparcia dla badań naukowych i innowacji w sektorach kultury i kreatywnym poprzez tworzenie przestrzeni współpracy w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz sztuki i nauk humanistycznych. Klaster „Zdrowie” pozwoli zająć się takimi wyzwaniami jak pandemia koronawirusa, rozszerzenie badań klinicznych, innowacyjne środki ochronne, wirusologia, szczepionki, leczenie i diagnostyka oraz przekładanie wyników badań na instrumenty polityki zdrowia publicznego.

Rozwój potencjału badawczego

Ponieważ wiedza nie ma granic terytorialnych, program Horyzont Europa będzie również zachęcał do większego uczestnictwa, zmniejszał lukę w zakresie badań naukowych i innowacji oraz wzmacniał Europejską Przestrzeń Badawczą (ERA). Za pomocą szerokiego wachlarza środków będzie wspierał kraje osiągające gorsze wyniki w zakresie badań naukowych i innowacji, a także stymulował tworzenie centrów doskonałości, poprawę ich możliwości i nawiązywanie powiązań opartych na współpracy.

Działalność ta będzie uzupełnieniem prac Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). EIT to międzynarodowa sieć partnerstw skupionych wokół obszarów tematycznych odpowiadających na najważniejsze globalne wyzwania. EIT wpiera rozwój dynamicznych, długoterminowych partnerstw ogólnoeuropejskich wśród przedstawicieli biznesu, instytucji naukowych i badawczych, uczelni wyższych oraz startupów. EIT działa za pośrednictwem dziewięciu Wspólnot Wiedzy i Innowacji (z ang. KIC – Knowledge and Innovation Communities), skupionych wokół obszarów tematycznych odpowiadających na najważniejsze problemy współczesnej Europy i świata. EIT jest obecny w całej Europie, a także w Izraelu oraz w Dolinie Krzemowej.

Więcej informacji o EIT znajduje się tutaj.

Nowym elementem w programie Horyzont Europa są misje UE. Skupiają się one na kwestiach, które mają wpływ na nasze codzienne życie – od walki z rakiem po przystosowanie się do zmian klimatu, mieszkanie w bardziej ekologicznych miastach, ochronę wód i oceanów, czy też zapewnienie zdrowych gleb z myślą o zdrowej żywności, zdrowiu ludzi, o przyrodzie i klimacie.

Drugim elementem, na który położono nacisk w Horyzoncie Europa są partnerstwa europejskie. Obejmując swoim zakresem kluczowe obszary, takie jak energia, transport, bioróżnorodność, zdrowie, żywność oraz obieg zamknięty, usprawnione partnerstwa europejskie będą zachęcać do szerokiego udziału partnerów z sektorów publicznego i prywatnego.

Współpraca i synergia

Jednym z ważnych założeń programu Horyzont Europa jest ścisła współpraca z innymi programami i politykami UE, takimi jak InvestEU, Erasmus+, polityka spójności UE, Cyfrowa  Europa (Digital Europe), europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, instrument Łącząc Europę (Connecting Europe Facility – CEF) oraz Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Ma to na celu wspieranie szybszego upowszechniania informacji na szczeblu krajowym i regionalnym oraz wykorzystanie wyników badań naukowych i innowacji, a także poprawę skuteczności samego programu.

ROZWÓJ INNOWACYJNOŚCI – EUROPEJSKA RADA DS. INNOWACJI

Skorzystaj z pomocy we wdrażaniu innowacji - od pomysłu do wprowadzenia na rynek

Europejska Rada ds. Innowacji została powołana aby realizować założenia Europejskiego Zielonego Ładu, kształtować gospodarkę działającą na rzecz ludzi i tworzyć Europę dostosowaną do ery cyfrowej. Jej celem jest wspieranie przedsiębiorców z małych i średnich firm oraz naukowców w realizowaniu ich projektów.

Zadaniem EIC jest wypełnienie luki w finansowaniu innowacyjnych przedsiębiorstw takich jak start-upy i MŚP. W tym celu została opracowana strategia, w ramach której powołany został fundusz publiczno-prywatny oferujący finansowanie kapitałowe dla MŚP.

EIC zapewnia bezpośrednie wsparcie dla innowatorów poprzez następujące instrumenty:

  • Pathfinder – dla wczesnych etapów prac B+R,
  • Transition – dla dalszego rozwijania technologii w oparciu o wyniki wcześniej realizowanego projektu (Pathfinder lub ERC Proof of Concept);
  • Accelerator - dla etapu rozwoju oraz wprowadzania na rynek.

 

>Projekt Enterprise Europe Network – Central Poland (EEN-CP) jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu na rzecz jednolitego rynku (projekt nr 101052707) oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego: Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028.