Pomiń nawigację

28 kwietnia 2022 r.

Pytanie nr 13: Zgoda dłużnika na przetwarzanie danych osobowych

Do naszej firmy zgłosił się windykator. Powołując się na interes klienta, którego reprezentuje, poprosił o pomoc w ustaleniu aktualnego adresu zamieszkania naszego pracownika oraz udostępnienie jego danych kontaktowych w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail. Z informacji przekazanych przez windykatora wynika, że zatrudniona u nas osoba nie spłaca zaciągniętych zobowiązań i że wcześniej, tj. przy zawieraniu umowy kredytu, wyraziła zgodę na poddanie się wszelkim czynnościom w związku z ewentualnymi działaniami windykacyjnymi. Jednocześnie wiemy, że nasz pracownik nie wyraził zgody na udostępnienie swojego wcześniejszego adresu zamieszkania, stanowczo też sprzeciwia się przekazaniu obecnego. Czy windykator ma prawo przetwarzać jego dane osobowe bez uzyskania zgody i czy mamy obowiązek spełnić prośbę windykatora?

Odpowiedź:

W opisanym przypadku mamy do czynienia z dwiema kwestiami.

Windykator jak najbardziej ma prawo przetwarzać dane osobowe dłużnika i robi to nie na podstawie wyrażonej przez niego zgody, tylko w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Czyli odpowiednio nie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tylko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Trzeba bowiem pamiętać, że wierzyciele mają prawo dochodzić swoich roszczeń samodzielnie bądź za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów gospodarczych bądź też mogą odsprzedawać swoje długi. W tego typu przypadkach przetwarzanie danych osobowych dłużników jest prawnie dopuszczalne, a ci, którzy nie uregulowali swoich zobowiązań, nie mogą wycofać zgody na przetwarzanie ich danych osobowych lub skorzystać z prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym). Byłoby to zresztą niedorzeczne – gdyby to było możliwe, to przepisy z obszaru danych osobowych zapewniałyby bezkarność wszystkim tym, którzy nie mają zamiaru spłacać swoich należności, a przecież te regulacje nie w takim celu zostały ustanowione. Warto też pamiętać, że dochodzenie roszczeń jest niewątpliwie prawem nadrzędnym nad prawami i wolnościami dłużnika, bowiem nie stanowi ich nieproporcjonalnego i nieuzasadnionego ograniczenia. Podsumowując – windykator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dłużnika, a robi to bez uzyskiwania jego zgody.

Zupełnie inną natomiast kwestią jest to, czy pracodawca powinien udostępniać windykatorowi dane osobowe swojego pracownika. W opisanej sytuacji stanowczo odradzamy robienia takiej rzeczy. Trzeba bowiem pamiętać, że windykator nie ma żadnych uprawnień charakterystycznych dla organów egzekucyjnych, o których mowa w art. 758 Kodeksu postępowania cywilnego. W przeciwieństwie do nich jego działania na dobrą sprawę mogą sprowadzać się tylko do przypominania dłużnikowi o jego zobowiązaniach, zgodnym z prawem nakłanianiem go do uregulowania należności oraz ewentualnie negocjowania rozwiązań, które doprowadzą do spłaty zobowiązań. Pracodawca nie ma zatem żadnych podstaw, aby udostępniać windykatorowi jakiekolwiek informacje dotyczące jego pracownika. Niczego nie zmienia tutaj fakt powoływania się windykatora na rzekomą zgodę udzieloną przez pracownika w zakresie zbierania o nim informacji przy zawieraniu umowy kredytowej. Tego typu ustalenia nie są bowiem w żaden sposób wiążące dla pracodawcy kredytobiorcy – nie jest ich stroną.

Warto przy tym zauważyć, że sam fakt opisanego w pytaniu zwrócenia się windykatora do pracodawcy dłużnika jest naruszeniem prawa do prywatności tego ostatniego, w tym naruszeniem jego danych osobowych.

Podstawa prawna:

  • Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Art. 758 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.).

RODO w firmie – zobacz odpowiedzi na pozostałe najczęściej zadawane pytania

Opublikowano: 28.04.2022 10:37
Poprawiono: 28.04.2022 10:41
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: