Pomiń nawigację

28 kwietnia 2022 r.

Pytanie nr 6: Komisja antymobbingowa

W naszej firmie chcemy powołać komisję antymobbingową. Czy będzie ona osobnym administratorem danych osobowych pracowników, które będzie przetwarzać w ramach swojej działalności?

Odpowiedź:

W naszej ocenie nie ma podstaw, aby komisję antymobbingową należało uznać za odrębnego administratora danych osobowych pracowników. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 4 pkt 7) RODO administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Tymczasem komisja antymobbingowa jest wewnętrzną komórką (zespołem) powoływaną przez pracodawcę (administratora) i ma za zadanie pomóc mu w wykonywaniu ustawowych obowiązków, a jednym z nich, zgodnie z treścią art. 943 § 1 ustawy Kodeks pracy, jest  konieczność przeciwdziałania mobbingowi. Dodatkowo warto zauważyć, że żaden przepis ustawowy nie zobowiązuje pracodawcy do powoływania komisji antymobbingowej, nie określa jej zadań, ani sposobu rozpatrywania spraw, a jej powołanie stanowi zazwyczaj element polityki czy procedur wewnętrznych pracodawcy. Mają oni zatem swobodę tworzenia i nazwania organu, który będzie prowadził postępowania w zakresie identyfikowania i eliminowania ewentualnych nadużyć w miejscu pracy. Pracodawcy mogą też zdecydować, czy powołują komisję stałą czy będzie ona tworzona odrębnie do każdego postępowania wyjaśniającego, czy w jej składzie będą tylko pracownicy firmy czy także zewnętrzni eksperci. Naszym zdaniem nie ma zatem podstaw, aby uznać, że taki zespół samodzielnie decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

Warto w tym miejscu odwołać się wyroków sądów. W jednym z orzeczeń Sąd Apelacyjny w Krakowie stwierdził, że „komisje antymobbingowe powoływane przez pracodawcę do zbadania skarg pracowników, realizują w istocie zadania samego pracodawcy” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 27 stycznia 2016 r., III APa 20/15). W innym orzeczeniu WSA w Gliwicach również potwierdził, że komisja antymobbingowa jest ciałem pomocniczym pracodawcy (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 grudnia 2019 r., III SA/Gl 888/19).

Podstawa prawna:

  • Art. 943 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm).
  • Art. 4 pkt 7) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

RODO w firmie – zobacz odpowiedzi na pozostałe najczęściej zadawane pytania

Opublikowano: 28.04.2022 09:53
Poprawiono: 28.04.2022 10:35
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: