15 kwietnia 2021

Nagranie z webinarium: „Nowa ustawa o zamówieniach publicznych”

Udostępnij

15 kwietnia 2021 roku odbyło się bezpłatne webinarium pt.: Nowa ustawa o zamówieniach publicznych.

Webinarium poprowadził Paweł Skrodzki – radca prawny Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy. Paweł Skrodzki specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie pomocy publicznej oraz prawie funduszy europejskich. Jako nauczyciel i trener przeprowadził ponad 4,5 tys. godzin zajęć z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa funduszy europejskich, prawa pomocy publicznej, prawa finansów publicznych oraz prawa autorskiego. 

W programie webinarium: 

  • Zamówienia klasyczne, sektorowe, w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, subsydiowane;
  • Progi unijne;
  • Komunikacja zamawiającego z wykonawcami – pełna elektronizacja zamówień;
  • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców - korzystanie z zasobów innych wykonawców;
  • Konsorcjum;
  • Tryb podstawowy w postępowaniu krajowym
  • Podstawowe gwarancje równości stron umowy (klauzule abuzywne, określanie terminu w dniach, tygodniach, miesiącach, latach; waloryzacja; zaliczki i płatności częściowe);
  • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
  • Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej;
  • Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

W załączniku na dole strony jest zamieszczona prezentacja wykorzystana podczas webinarium.

Organizatorem wydarzenia była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań Centrum Rozwoju MŚP.

Pliki do pobrania