18 maja 2020

COVID-19: trzeci etap znoszenia ograniczeń działalności gospodarczej. 18 maja wznawiają działalność restauracje oraz salony fryzjerskie i kosmetyczne

Wiele z ograniczeń wprowadzonych w celu zwalczania epidemii COVID-19, w tym w szczególności zakazy prowadzenia działalności określonego rodzaju, dotknęło bezpośrednio przedsiębiorców. Proces stopniowego „odmrażania” gospodarki rozpoczął się 19 kwietnia 2020 r., kiedy częściowo złagodzono rygory funkcjonowania placówek handlowych i usługowych. W drugim etapie, od 4 maja,  przestał obowiązywać generalny zakaz prowadzenia działalności w centrach handlowych, a hotele i inne obiekty noclegowe otwarte zostały dla nieograniczonego kręgu gości.

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) wprowadza w życie trzeci, przedostatni już etap znoszenia obostrzeń. Kluczowe dla gospodarki zmiany, które zaczynają obowiązywać 18 maja, to uruchomienie stacjonarnej gastronomii oraz branży fryzjerskiej i kosmetycznej – z zachowaniem jednak określonych rygorów sanitarnych.

Gastronomia

Od 18 maja mogą już przyjmować gości „na miejscu” restauracje oraz inne stałe placówki gastronomiczne, takie jak restauracje typu fast food, bary mleczne, bary szybkiej obsługi, kawiarnie, lodziarnie, jak również lokale, w których przygotowywane są i podawane do konsumpcji napoje, czyli np. bary, piwiarnie czy winiarnie - pod warunkiem zapewnienia, aby w lokalu, w wydzielonej strefie gastronomicznej (tzw. food court) lub w ogródku gastronomicznym (wyznaczone miejsce do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych), znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, z wyłączeniem obsługi. Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowało specjalne Wytyczne dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, zawierające szczegółowe rekomendacje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla pracowników i klientów lokali gastronomicznych, dotyczące m.in. odległości między stolikami, odległości między gośćmi, sposobu serwowania posiłków oraz dezynfekcji.

Branża fryzjerska i kosmetyczna

Również od 18 maja mogą zostać otwarte zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, z wyjątkiem jednak punktów działających w centrach handlowych na tzw. wyspach handlowych. Działalność może być prowadzona pod warunkiem, że w lokalu przebywać będą wyłącznie obsługiwani klienci oraz obsługa. W praktyce oznacza to zatem konieczność wcześniejszego umawiania klientów na konkretne godziny, bez możliwości oczekiwania na wykonanie usługi w salonie. Szczegółowe wytyczne sanitarne Ministerstwa Rozwoju i GIS przygotowane zostały również dla branży fryzjerskiej i kosmetycznej.

Handel i usługi

Dotychczasowe regulacje dotyczące działalności sklepów, punktów usługowych i centrów handlowych pozostają bez zmian. W szczególności, na terenie centrów handlowych nie jest dopuszczalna działalność agentów turystycznych i organizatorów turystyki oraz świadczenie usług, które nadal objęte są generalnym zakazem prowadzenia działalności,  czyli np. usług klubów fitness czy sal zabaw dla dzieci. Prowadzenie handlu lub działalności usługowej na wyspach handlowych jest dopuszczalne, ale wyłącznie przy spełnieniu szczególnych rygorów sanitarnych. Obowiązuje także wspomniany wyżej zakaz prowadzenia na wyspach handlowych działalności w zakresie usług fryzjerskich i kosmetycznych.

Nadal obowiązuje ograniczenie liczby klientów do:

 • 1 osoby na 15 m2 powierzchni sklepu lub punktu usługowego,
 • 1 osoby na 15 m2 powierzchni centrum handlowego,
 • 4 osób na jedno stanowisko obsługi w odniesieniu do stacji benzynowych oraz targowisk.

Klienci wszystkich placówek handlowych i usługowych zobowiązani są do noszenia osłon twarzy i nosa oraz rękawiczek jednorazowych, a placówki zobowiązane są do zapewnienia rękawiczek lub środków do dezynfekcji rąk. Stanowiska obsługi lub kasowe powinny być dezynfekowane co najmniej raz na godzinę.

Usługi hotelarskie

Ograniczenia dotyczące usług hotelarskich, polegające na możliwości przyjmowania jedynie określonych kategorii gości, takich jak personel medyczny, osoby w kwarantannie lub osoby podróżujące służbowo, przestały obowiązywać już 4 maja. Od 18 maja hotele i inne obiekty noclegowe mogą oferować swoim gościom również usługi restauracji czy salonów fryzjerskich lub kosmetycznych działających na ich terenie, z zachowaniem wspomnianych wyżej rygorów sanitarnych. Nadal nie mogą funkcjonować obiekty objęte całkowitym zakazem prowadzenia działalności, czyli siłownie, baseny oraz sale zabaw dla dzieci.

Pozostałe ograniczenia

 Zakaz prowadzenia działalności, aż do odwołania, nadal obejmuje:

 • branżę eventową i wystawienniczą (organizacja targów, wystaw, kongresów, konferencji);
 • zbiorowe formy kultury i rozrywki, w tym działalność teatrów, kin, organizację koncertów, widowisk - z wyjątkiem: projekcji filmów i nagrań na otwartym powietrzu, działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia (bez udziału publiczności), nagrań fonograficznych i audiowizualnych oraz działalności galerii sztuki;
 • działalność związaną ze sportem, rozrywkową i rekreacyjną (działalność basenów, siłowni, klubów fitness, sal zabaw, parków rozrywki);
 • działalność salonów tatuażu i piercingu;
 • usługi związane z poprawą kondycji fizycznej (usługi łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp.).

Dopuszczalna jest już jednak działalność kasyn, pod warunkiem zapewnienia, aby w lokalu, w którym jest prowadzona ta działalność, znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni wydzielonej na miejsce, w którym prowadzi się gry, z wyłączeniem obsługi.

Pozostają w mocy ogólne obowiązki pracodawców dotyczące zapewnienia osobom zatrudnionym środków bezpieczeństwa w postaci:

 • rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk,
 • zachowania odległości pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 metra, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Ograniczenie dotyczące liczby pasażerów przewożonych w transportem zbiorowym uległo nieznacznej modyfikacji. Obecnie środkami transportu publicznego oraz innym pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

 • połowa liczby miejsc siedzących, albo
 • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Nadal obowiązuje także regulacja nakazująca udostępnianie, w celu zwalczania epidemii, nieruchomości, lokali i terenów wskazanych w wojewódzkich planach działania na wypadek wystąpienia epidemii, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, czyli wskazanych w tych planach zakładów leczniczych i innych obiektów użyteczności publicznej, które mogą zostać przeznaczone do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie.

Niezmieniony pozostał również katalog produktów, w odniesieniu do których istnieje obowiązek informowania właściwego wojewody, z 36-godzinnym wyprzedzeniem, o zamiarze ich wywozu lub zbycia za granicę, obejmujący kombinezony typu TYVEK, maski typu FFP2/FFP3 oraz ochraniacze na obuwie.

 

Departament Wsparcia Przedsiębiorczości PARP, Enterprise Europe Network 

Opublikowano: 18.05.2020 08:29
Poprawiono: 18.05.2020 08:32
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: