Pomiń nawigację

28 sierpnia 2019 r.

Nowy konkurs w ramach programu COSME dla firm z branży turystycznej

Wsparcie rozwoju zrównoważonej turystyki oraz wzmocnienie potencjału MSP z sektora turystyki poprzez wspieranie współpracy międzynarodowej i transfer wiedzy

COS-TOURCOOP-2019-3-01: Boosting sustainable tourism development and capacity of tourism SMEs through transnational cooperation and knowledge transfer


Intencją KE jest wsparcie projektów, których efektem będzie wdrożenie przez MSP z sektora turystki zrównoważonych rozwiązań środowiskowych, modeli biznesowych ukierunkowanych na gospodarkę niskoemisyjną i efektywne wykorzystanie zasobów, co przełoży się na przewagę konkurencyjną MSP, m.in. dzięki oszczędnościom kosztów  i poprawie jakości ofert turystycznej.  

Główne założenia konkursu to:
 • Przyspieszenie rozwoju zrównanej turystyki oraz wzmocnienie potencjału MSP z sektora turystyki poprzez wspieranie współpracy międzynarodowej i transfer wiedzy.
Cele szczegółowe:
 • Zacieśnianie współpracy transnarodowej i transgranicznej, aby umożliwić zrównoważony rozwój małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych,
 • Wspieranie zdolności i umiejętności MŚP w zakresie poszukiwania i wdrażania rozwiązań, które poprawiłyby ich zrównoważone zarządzanie i ogólnie zrównoważony rozwój turystyki,
 • Wspieranie innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej turystyki poprzez współpracę międzysektorową.
Kto może aplikować w konkursie:

Wnioskodawcy muszą:

 • być w całości lub w części podmiotami publicznymi lub prywatnymi;
 • podmioty prywatne muszą być odpowiednio utworzone i zarejestrowane zgodnie z prawem krajowym. 

Wnioskodawcy muszą być osobami prawnymi tworzącymi konsorcjum. Poniżej znajduje się lista niewyczerpujących rodzajów osób prawnych, które mogą wejść w skład konsorcjum:

 • organizacje non-profit (prywatne lub publiczne);
 • organizacje pozarządowe;
 • władze publiczne i ich sieci lub stowarzyszenia na poziomie europejskim, międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym lub organizacje działające w imieniu władzy publicznej, odpowiedzialne lub działające w dziedzinie turystyki, spraw gospodarczych, przemysłu, wsparcia biznesu lub dziedzin pokrewnych ;
 • organizacje międzynarodowe;
 • podmioty prywatne i nastawione na zysk, w tym mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) działające w sektorze turystyki i wsparcia dla przedsiębiorstw;
 • izby handlowe i przemysłowe;
 • instytucje szkoleniowe i edukacyjne, w tym uniwersytety i ośrodki badawcze zajmujące się turystyką i wsparciem biznesu. 

Osoby fizyczne nie są uprawnione do składania wniosków

Wniosek należy składać w międzynarodowym partnerstwie (konsorcjum), składającym się, z co najmniej 5 a maksymalnie 10 członków pochodzących, z co najmniej 5 krajów.

Czas trwania projektu: 25-36 miesięcy
Termin składania wniosku

Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej w języku angielskim poprzez Participant Portal do 24 października 2019 r. do godziny 17:00 (czasu Brukselskiego).

Więcej informacji nt. tego konkursu na stronach Komisji Europejskiej

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 28.08.2019 15:10
Poprawiono: 28.08.2019 14:03
Modyfikujący: mariusz_idzikowski
Udostępniający: mariusz_idzikowski
Autor dokumentów: