Pomiń nawigację

Badania i ewaluacje

PARP to nie tylko dotacje! Prowadzimy szereg badań dotyczących małych i średnich przedsiębiorców. Skorzystaj z wiedzy do rozwoju swojego biznesu.

Działalność badawcza i ewaluacyjna

PARP posiada unikalne doświadczenie nie tylko w przekazywaniu pomocy przedsiębiorcom. Istotną część aktywności PARP stanowi działalność badawcza i ewaluacyjna. Agencja prowadzi badania w obszarze przedsiębiorczości, innowacyjności, kapitału ludzkiego i otoczenia biznesu oraz ewaluacje programów rozwoju gospodarki w powyższych obszarach i w zakresie wsparcia infrastruktury społeczno-gospodarczej.

Ich celem jest przygotowywanie wniosków i rekomendacji dla polityki sprzyjającej trwałemu i zrównoważonemu rozwojowi polskiej gospodarki, w szczególności pobudzania przedsiębiorczości i innowacyjności małych i średnich firm (MŚP), ponoszenia kompetencji kadr gospodarki i zwiększaniu efektywności otoczenia biznesu.

Działalność badawcza i ewaluacyjna
obrazek

PARP jako jedna z najbardziej doświadczonych w tym zakresie krajowych instytucji od wielu lat rozwija, realizuje i upowszechnia ideę polityk publicznych opartych na dowodach. Realizowane przez PARP badania i ewaluacje dostarczają wiedzy niezbędnej w procesach programowania instrumentów wsparcia i są także istotnym narzędziem weryfikacji skuteczności udzielanej pomocy. Ponadto, wyniki prowadzonych badań pozwalają na przygotowanie wartościowych pakietów informacyjnych, przeznaczonych zarówno dla administracji publicznej, jak i przedsiębiorców, naukowców czy studentów.

W ramach aktywności badawczo-analitycznej, PARP we współpracy z Partnerami prowadzi również monitoring i ewaluacje strategii inteligentnych specjalizacji w Polsce, infobrokering rynku pracy oraz tworzy Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – inno_LAB. Głównym zadaniem inno_LAB jest tworzenie i testowanie nowych narzędzi wspierania innowacyjności oraz animowanie współpracy i zwiększenie potencjału uczestników Narodowego Systemu Innowacji.

Kluczowe projekty

BKL logotyp

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) to unikatowy w skali Polski i Europy monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy. Realizujemy go w PARP od 2009 r. wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim. Pierwsza edycja BKL zakończyła się w 2015. Od 2016 r. rozpoczęła się realizacja kolejnego cyklu badań, która zakończy się w 2023 r. Obecnie BKL obejmuje badania przekrojowe – dostarczające ogólnych informacji o sytuacji na rynku pracy oraz badania branżowe w trzech sektorach: finansowym, IT oraz turystyki, których celem jest pogłębienie wiedzy nt. potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w branżach, w których zostały utworzone Sektorowe Rady ds. Kompetencji.

Badania sektorowe kontynuujemy w projekcie Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – BBKL.  W jego ramach identyfikujemy najpilniejsze potrzeby kompetencyjne przedsiębiorców i niedopasowania rynku pracy w poszczególnych sektorach. Wiedza ta służy Sektorowym Radom ds. Kompetencji, przedsiębiorcom oraz środowisku edukacji.

Projekty BKL i BBKL współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Logotypy:  Funduszy Europejskich z nazwą Europejski Fundusz Społeczny, Rzeczpospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny

Kluczowe projekty
obrazek

Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw

Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw to projekt badawczy PARP realizowany w latach 2017-2023. W jego ramach opracowany został Wskaźnik Dojrzałości Innowacyjnej. Badanie jest prowadzone w cyklu rocznym i obejmuje swym zakresem procesy innowacyjne zachodzące w polskich przedsiębiorstwach (również w mikroprzedsiębiorstwach), w tym m.in. tematykę ich dojrzałości innowacyjnej oraz rolę mikrofirm w tworzeniu innowacji.

Logotypy:  Funduszy Europejskich z nazwą Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji

W partnerstwie z Ministerstwem Rozwoju i Technologii realizujemy projekt pozakonkursowy pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” (podziałanie 2.4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój), którego celem jest stworzenie i wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji KISów. System taki jest nam potrzebny do weryfikacji i aktualizacji obecnych KISów, ale także stanowi spełnienie wymagań Komisji Europejskiej. Pojęcie „Inteligentna Specjalizacja” oznacza obszary koncentracji aktywności gospodarczej przedsiębiorstw, posiadających potencjał do rozwijania działalności badawczo-rozwojowej i technologicznej. W polskich warunkach priorytetowe specjalizacje określono w dokumencie pn. „Krajowa Inteligentna Specjalizacja” (KIS) oraz w 16 regionalnych strategiach inteligentnej specjalizacji (RIS3).

obrazek
obrazek

Panel Polskich Przedsiebiorstw logo

Od roku 2013 Agencja prowadzi unikatowy w skali kraju projekt badawczy – Panel Polskich Przedsiębiorstw. Zakłada on przeprowadzenie szeregu badań dotyczących różnych tematów na grupie przedsiębiorstw będących uczestnikami Panelu. Projekt stanowi także innowacyjną formę konsultacji społecznych. W ramach projektu corocznie jest przeprowadzana ankieta „Koniunktura i otoczenie biznesu”, pozwalająca bliżej  przyjrzeć się takim zagadnieniom jak kondycja polskich przedsiębiorstw, postrzeganie obecnej i przyszłej koniunktury, strategie konkurencyjności.

GEM

Efekty prac Agencji zostały dostrzeżone na arenie międzynarodowej. PARP jest zapraszana do udziału w międzynarodowych projektach badawczych, zarówno w charakterze wykonawcy, jak i lidera projektu.  Od 2011 r., we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, PARP reprezentuje Polskę uczestnicząc w projekcie Global Entrepreneurship Monitor (GEM) – największym międzynarodowym badaniu przedsiębiorczości.

obrazek
obrazek

logo barometr innowacyjnosci

Barometr Innowacyjności to cykliczne i wieloaspektowe badanie ewaluacyjne, realizowane przez PARP od 2011 r. Dotyczy ono programów pomocowych Agencji, realizowanych w ramach POIR i POPW 2014-2020 (wcześniej również POIG 2007-2013), z których korzystają przedsiębiorstwa. Barometr obejmuje pomiarem beneficjentów Programów w momencie rozpoczęcia projektów oraz rok po ich zakończeniu, dostarczając systematycznych danych o produktywności poszczególnych programów PARP, w kluczowych dla nich wskaźnikach realizacji celów (w tym wpływie na otocznie mikro- i makroekonomiczne wspartych przedsiębiorstw).

Strategia marki branży meblarskiej

PARP realizuje projekt „Opracowanie strategii marki polskiej branży meblarskiej na lata 2018-2021”. Projekt ten jest jednym z elementów Programu Flagowego „Polskie Meble”, który ma na celu stworzenie systemu wzmacniającego globalną pozycję polskiej branży meblarskiej.

Strategia realizowana jest w celu zapewnienia spójnego i pozytywnego wizerunku polskiej branży meblarskiej oraz wspierania gospodarczej aktywności polskich przedsiębiorców z tej branży za granicą.

obrazek
obrazek

Mentoring dla firm w trudnościach jako metoda podnoszenia kompetencji przedsiębiorczych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizuje projekt „Mentoring dla firm w trudnościach jako metoda podnoszenia kompetencji przedsiębiorczych”.

Celem projektu jest opracowanie systemu wsparcia przedsiębiorców w trudnościach w celu podnoszenia kompetencji przedsiębiorczych. Projekt stanowi integralną część interwencji publicznej skierowanej dla przedsiębiorców w trudnościach zaplanowaną w ramach FERS. W ramach projektu proponowane jest nowe podejście, bazujące na metodzie mentoringu, którego celem jest rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie analiza stanu rozwiązań dotyczących zastosowania mentoringu jako formy wsparcia przedsiębiorców w trudnościach w krajach Unii Europejskiej, a następnie wypracowany zostanie krajowy model mentoringu dla przedsiębiorców w trudnościach.

Przeprowadzone zostaną także działania/akcje edukacyjne i informacyjne dla firm w trudnościach, w tym utrzymanie i rozwój systemu autodiagnostycznego dla firm w trudnościach. Ponadto, przewidziana jest w ww. obszarze szeroka współpraca z organizacjami/instytucjami działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej.

Rezultatem projektu będzie opracowany model wsparcia służący przedsiębiorcom w trudnościach, dla których istotnym będzie rozwijanie kompetencji, umiejętności i postaw niezbędnych dla podniesienia efektywności ich działań, związanych z podejmowaniem i realizacją przedsięwzięć umożliwiających osiąganie założonych celów w warunkach niepewności i ryzyka.

Bezpośrednim beneficjentem rezultatu projektu jest PARP, natomiast ostatecznymi odbiorcami produktów realizacji przedsięwzięcia będą przedsiębiorcy z sektora MŚP, do których adresowany jest planowany model wsparcia.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 1 799 747,68 zł i w 100 proc. jest finansowana ze środków unijnych.

Logotypy:  Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską

Badania

Ewaluacja

Konferencja Badawcza

  • 2016 - Strategiczne projektowanie innowacji w biznesie
  • 2015 - Innowacje w działaniu
  • 2014 - Przedsiębiorczość jutra
  • 2013 - Ilość vs jakość, czyli kto tworzy nowoczesną gospodarkę?
  • 2012 - Instynkt przedsiębiorczości
  • 2010 - Przedsiębiorczość i kapitał ludzki - nowe trendy

 

 

 

 

 

 

Konferencja Badawcza