PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

TED i SIMAP – dowiedz się więcej!Tenders Electronic Daily (TED) jest internetową wersją „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej” poświęconą europejskim zamówieniom publicznym. TED oferuje bezpłatny dostęp do ogłoszeń w zakresie zamówień publicznych. Jest aktualizowany pięć razy w tygodniu około 1500 ogłoszeniami o zamówieniach publicznych z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i spoza nich.

 

TED daje możliwość przeglądania, wyszukiwania i sortowania ogłoszeń o zamówieniach według kraju, regionu, branży i innych kryteriów.

 

Informacje o każdym dokumencie dotyczącym zamówienia są publikowane w 23 językach urzędowych Unii Europejskiej. Wszystkie ogłoszenia z instytucji Unii Europejskiej publikuje się w całości w takich językach.

 

Aby korzystać z TED należy zarejestrować się na serwisie zakładając konto użytkownika. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu można rozpocząć wyszukiwanie interesujących zamówień Istnieją trzy możliwości wyszukiwania zamówień: zwykłe (wyszukiwanie następuje wg kategorii: określonego numeru wydania Dziennika Urzędowego lub kilku numerów – wydania są oznaczane kolejnymi numerami w ciągu danego roku; kraju, w którym ogłoszono przetarg; rodzaju zamówienia – istnieją różne rodzaje ogłoszeń o zamówieniach w zależności od przedmiotu zamówienia: zamówienie na roboty budowlane, usług, dostawy lub zamówienia mieszane; grupy produktów opartej na klasyfikacji produktów z zastosowaniem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

 

Druga opcja wyszukiwanie rozszerzone zawiera dodatkowe kryteria wyszukiwania zamówień takie jak wyszukiwanie według: konkretnego rodzaju dokumentu, np.Ogłoszenie o zamówieniulubUdzielenie zamówienia; określonej daty lub okresu opublikowania dokumentu; terminu składania wniosków o dokumentację; rodzaju instytucji zamawiającej; nagłówka, pod którym ogłoszenie jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym; miejsca, w którym udzielono zamówienia; rodzaju procedury przetargowej, np. Procedura otwarta lub Procedura ograniczona; regulacji, która ma zastosowanie do danej procedury, np. Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub GATT; krajów i regionów wykonania zamówienia – do tego wyszukiwania wykorzystywane są kody NUTS (NUTS: Kod Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych); numeru konkretnego dokumentu; terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; nazwy instytucji zamawiające; głównej działalności, której dotyczy przetarg. Ostatnia opcja to wyszukiwanie zaawansowane umożliwiające wprowadzenie zaawansowanych zapytań.

 

Ponadto oprócz wyszukiwania konkretnych zamówień publicznych istnieje możliwość przeglądania ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego wg krajów, możliwości biznesowych, branż przemysłowych (CPV); miejsca dostawy i nagłówka pod jakim zamieszczono ogłoszenie.

 

Oprócz aktualnych przetargów TED umożliwia dostęp do archiwów Dz.U. S z ostatnich pięciu lat. Strona internetowa TED dostępna jest w wielu wersjach językowych. Wersja Dz.U. S na płycie CD-ROM wydawana jest dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki. Jest to wersja zbiorcza i wielojęzyczna zawierająca pięć ostatnich wydań Dz.U. S oraz odpowiadające im „dokumenty pokrewne”. To wydanie, ukazujące się dwa razy w tygodniu, można zamówić w drodze abonamentu rocznego Poszczególne egzemplarze są również dostępne za opłatą. Za używanie płyty CD-ROM w sieci lokalnej (LAN) nie jest pobierana opłata. Ogłoszenia zawarte w TED można uzyskać również od licencjonowanych stron trzecich, tak zwanych „posiadaczy licencji”. Licencja może obejmować całość zawartości TED, lub jej część. Kompletny wykaz posiadaczy licencji można uzyskać pisząc na adres Urzędu Publikacji: info@publications.europa.eu

 

 

 SIMAP – portal zamówień publicznych Wspólnoty Europejskiej zawiera ogólne i szczegółowe informacje na temat europejskiego sektora zamówień publicznych; odnośniki do najnowszych dyrektyw europejskich dotyczących zamówień publicznych; odnośniki do kodów i progów używanych w procedurach zamówień publicznych; oficjalne formularze standardowe dla ogłoszeń, które mają zostać opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego (Dz.U. S), zgodnie z przepisami dyrektyw europejskich: do wypełnienia na stronie internetowej w celu przekazania do publikacji oraz w formacie PDF w celu konsultacji.

 

Zaproszenia do składania ofert w ramach zamówień publicznychna roboty budowlane, dostawy i usługi przekraczające określone progi muszą być opublikowane w całej Unii Europejskiej. Odbywa się to poprzez Suplement do Dziennika Urzędowego (Dz.U. S).

 

Dz.U. S zawiera:

  • Ogłoszenia o zamówieniach publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, ogłaszane we wszystkich Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;
  • Ogłoszenia o zamówieniach z dziedziny użyteczności publicznej (w sektorze wody, energii, transportu oraz telekomunikacji);
  • Zamówienia publiczne rozpisywane przez instytucje UE;
  • Ogłoszenia dotyczące pomocy zewnętrznej i ogłoszenia Europejskiego Funduszu Rozwoju;
  • Informacje o projektach finansowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Centralny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju;
  • Ogłoszenia dotyczące zamówień pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia i Liechtenstein);
  • Ogłoszenia o zamówieniach wynikających z porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) zawartych w ramach GATT/Światowej Organizacji Handlu i pochodzących ze Szwajcarii;
  • Ogłoszenia o zamówieniach dotyczących Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych (EEIG);
  • Zamówienia publiczne na usługi lotnicze.

Dz.U. S jest dostępny za pośrednictwem trzech produktów elektronicznych (zarówno w trybie on-line jak i off-line).