PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Przeniesienie pracownika wewnątrz przedsiębiorstwa. Implementacja przepisów...

Data: 2018-03-16

Chęć rozwoju wspólnej polityki migracyjnej UE doprowadziła do wydania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (dalej jako: dyrektywa). Doczekała się ona implementacji...

more

Ochrona danych osobowych. Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Data: 2018-03-16

Prawidłowe wykonywanie obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych wymaga zrozumienia najważniejszych pojęć – definicji z tego obszaru. Na wstępie warto zaznaczyć, że RODO1 jest kolejnym krokiem w ewolucji systemu ochrony danych osobowych, dlatego większość użytych w nim definicji...

more

Informacje o produkcie kosmetycznym. Aspekty prawne

Data: 2018-03-16

Europejska branża kosmetyczna rozwija się dynamicznie. Według danych Komisji Europejskiej1 aż jedna trzecia wszystkich produktów kosmetycznych sprzedawanych na świecie jest eksportowana właśnie z Europy. Każdego roku jedną czwartą tego typu wyrobów będących w obrocie europejskim stanowią produkty...

more

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Data: 2018-02-23

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub powyżej progów unijnych1 wszczętych od 18 kwietnia 2018 r.2 wykonawcy będą zobowiązani do składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym...

more

Delegowanie pracowników. Transgraniczne świadczenie usług

Data: 2018-01-23

Swoboda świadczenie usług na terenie Unii Europejskiej została zapisana w art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE). Zakłada ona, że zakazane są wszelkie ograniczenia w swobodnym świadczeniu usług wewnątrz Unii w odniesieniu do obywateli państw członkowskich mających swe przedsiębiorstwo...

more
1 2 3 4 5 6 7