PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Punkt Informacyjny COSME

PARP w ramach Punktu Informacyjnego COSME wspiera beneficjentów w następujących obszarach:

 • udziela informacji nt. aktualnych konkursów,
 • pomaga beneficjentom w zakresie poszukiwania partnerów do projektu,
 • konsultuje przygotowane wnioski projektowe.

 

Program na rzecz Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw na lata 2014-2020 (Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium Enterprises – COSME)O programie COSME

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią trzon gospodarki w Europie, tworząc 85 % wszystkich nowych miejsc pracy. Komisja Europejska stawia sobie za cel promowanie przedsiębiorczości i poprawę otoczenia biznesowego dla MŚP, aby umożliwić im wykorzystanie w pełni ich potencjału w dzisiejszej gospodarce światowej.

Wzmocnienie innowacyjności, konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej realizowanym w ramach Strategii Europa 2020. Osiągnięcie tych założeń ma być możliwe m.in. dzięki wdrożeniu Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw – COSME, który w znacznym stopniu stanowi kontynuację Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP), realizowanego w latach 2007–2013.

COSME jest pierwszym w historii programem Komisji Europejskiej, który jest przeznaczony wyłącznie dla MŚP. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że w ramach tego programu przedsiębiorcy nie mają możliwości bezpośredniego aplikowania o środki finansowe, tak jak jest np. w przypadku programu Horyzont 2020, czy w krajowych programach operacyjnych lub regionalnych. Większości działań dostępnych w ramach COSME ma charakter działań ad hoc i często są odpowiedzią na pojawiający się problem o dużym znaczeniu dla prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze MŚP w Europie.

Budżet programu na lata 2014 – 2020 wynosi blisko 2,3 mld EUR, z czego 60 % zostanie przeznaczonych na instrumenty finansowe (dłużne i kapitałowe).

Program COSME wpisuje się też w działania Small Business Act, dokumentu, który pokazuje polityczna wolę Komisji Europejskiej uznania kluczowej roli MŚP w gospodarce unijnej.

Cele

Szczegółowe cele programu COSME zostały określone jako:

 • Dostęp do finansowania w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych,
 • Dostęp do rynków, i wsparcie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw,
 • Poprawa warunków ramowych w celu zwiększenia konkurencyjności,
 • Pobudzanie przedsiębiorczości.

Komisja Europejska założyła, że co najmniej 20% budżetu Unii Europejskiej ma zostać przeznaczone na kwestie związane z promocją i wdrażaniem ochrony środowiska naturalnego, w szczególności na realizację potrzeb przedsiębiorstw w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, ochrony klimatu i energii odnawialnej.

Ponadto działania programu COSME mają być komplementarne w stosunku do projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, które dotyczą takich zagadnień jak:

 • Szeroko pojęta przedsiębiorczość (w tym zakładanie nowych przedsiębiorstw i tworzenie nowych modeli biznesowych),
 • Komercyjne wykorzystywanie wynalazków,
 • Rozwój innowacyjnych produktów i usług (zwłaszcza ICT, e-commerce),
 • Rozwój MŚP zarówno na rynkach lokalnych, jak i międzynarodowych,
 • Inwestycje w dziedzinie badań, innowacja i transfer technologii,
 • Rozwój klastrów i kluczowych technologii wspomagających.

Działania w ramach poszczególnych celów szczegółowych:

1. Poprawa dostępu do finansowania

Działania zaplanowane w ramach celu szczegółowego dostęp do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw dzięki dłużnym (kredytowym) i kapitałowym instrumentom finansowym konsumują 1,4 mld euro (60%) budżetu programu. Opierają się one na mechanizmach wypracowanych w ramach programu CIP realizowanego w latach 2007–2013 i doświadczeniu zdobytym w tym okresie finansowania.

W ramach celu 1 dostępne są następujące instrumenty finansowe:

 • Instrument Gwarancji Kredytowych,
 • Instrument Kapitałowy dla Wzrostu.

Instrument Gwarancji Kredytowych (Loan Guarantee Facility, LGF): w ramach COSME Europejski Fundusz Inwestycyjny udostępnia bezpłatne gwarancje portfelowe dla instytucji finansowych (banków, firm leasingowych, funduszy poręczeniowych itp.) oferujących produkty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Dzięki podziałowi ryzyka, instytucje te mogą rozszerzyć zakres produktów oraz zaoferować finansowanie dla MŚP na bardziej korzystnych warunkach: za niższą cenę, przy dłuższym okresie spłaty, z mniejszymi wymogami dotyczących zabezpieczenia, wkładu własnego itp. Pozwala to na udostępnienie produktów finansowych także tym przedsiębiorcom, którzy przy braku instrumentu finansowego COSME nie mogą liczyć na zdobycie niezbędnego finansowania.

Instrument obejmuje również regwarancje, tzn. gwarancje EFI dla instytucji  finansowych, udzielających następnie własnych gwarancji podmiotom oferującym produkty dla MŚP, oraz gwarancje dla sekurytyzacji portfeli instrumentów dłużnych dla MŚP.

Instrument Kapitałowy dla Wzrostu (Equity Facility for Growth, EFG): w ramach COSME Europejski Fundusz Inwestycyjny oferuje finansowanie udziałowe dla funduszy venture capital lub funduszy oferujących finansowanie pośrednie (mezzanine) dla małych i średnich przedsiębiorstw w fazie ekspansji i wzrostu. Pozwala to na rozszerzenie zakresu finansowania dla takich przedsiębiorstw.

Od sierpnia 2014 r.instytucje finansowe oferujące produkty dla MŚP mogą aplikować do roli pośredników finansowych instrumentów programu COSME.

Oferta preferencyjnego finansowania dla polskich przedsiębiorców w ramach programu COSME jest dostępna od grudnia 2015 r.

Polskimi pośrednikami finansowymi jest:

 • 10 banków komercyjnych oraz 2 grupy banków spółdzielczych, oferujące preferencyjne kredyty za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.
 • PKO Leasing (d. Raiffeisen-Leasing Polska), oferujący preferencyjne kredyty i leasing.

Kontakt:

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Związek Banków Polskich:

WWW: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

E-mail: PROGRAMY@kpkUE.gov.pl

Tel.: +48 22 696 64 95

 Aktualna oferta finansowania dla polskich przedsiębiorców w ramach programów ramowych

 

2. Poprawa dostępu do rynków

Drugim szczegółowym celem programu COSME jest poprawa dostępu do rynków, w szczególności unijnych, ale również na poziomie światowym. W ramach realizacji tego celu będą wdrażane inicjatywy z budżetem o łącznej wysokości ponad 61 mln EUR takie jak np.:

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network to sieć ponad 600 ściśle współpracujących ze sobą ośrodków na całym świecie. Działają one przy różnego typu organizacjach wspierających rozwój gospodarczy oraz transfer technologii. Działania Sieci mają pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w pełni rozwinąć ich potencjał eksportowy i zdolności innowacyjne. Enterprise Europe Network będzie także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach swojej działalności Sieć ma świadczyć mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom następujące usługi:

 • działania informacyjne i doradcze (z zakresu prawa i polityk Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, dostępu do źródeł finansowania, transferu technologii oraz udziału w programach ramowych Unii Europejskiej),
 • organizacja szkoleń, warsztatów i seminariów,
 • pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych, w tym wspieranie udziału firm z sektora MSP w targach kooperacyjnych, misjach handlowych i spotkaniach brokerskich,
 • usługi z zakresu transferu technologii, w tym audyty technologiczne, wymiana ofert technologicznych, pomoc w poszukiwaniu partnerów technologicznych oraz kojarzenie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi,
 • wspieranie udziału MSP w programie COSME i Horyzontu 2020, a w tym szczególnie w MSP Instrumencie (SME Instrument),
 • promowanie i ułatwienia działań przez MSP w celu efektywnego i zrównoważonego korzystania ze środowiska i jego zasobów.

Obecnie w Polsce działa sieć 30 ośrodków Enterprise Europe Network zgrupowanych w 4 konsorcjach.

 

Więcej informacji nt. sieci Enterprise Europe Network:

Unijny portal Enterprise Europe Network: http://een.ec.europa.eu

Portal polskiej sieci Enterprise Europe Network: www.een.org.pl

Plakat COSME 

Portal Your Europe

Portal Your Europe daje przedsiębiorcom z EU możliwości pełnego korzystania z oferty jednolitego rynku europejskiego. Your Europe jest wielojęzycznym (23 języki urzędowe UE, oprócz gaelickiego) i praktycznym przewodnikiem na temat prowadzenia działalności gospodarczej w każdym z krajów Unii Europejskiej. Ma on za zadanie zarówno uzupełniać, jak i wspierać usługi Enterprise Europe Network.

Portal zawiera 8 działów tematycznych:

 • Początki i rozwój
 • VAT i cła
 • Sprzedaż za granicą
 • Personel
 • Wymagania dotyczące produktów
 • Finansowanie
 • Zamówienia publiczne
 • Środowisko.

Portal Your Europe Business

 

IPR SME Helpdesk

Ośrodki IPR SME Helpdesk w Chinach, Ameryce Łacińskiej (zwłaszcza państwa MERCOSUR) i Azji Południowo-Wschodniej (zwłaszcza państwa ASEAN) świadczą przedsiębiorcom z sektora MŚP usługi doradcze i wspierają je merytoryczne w zakresie prawa własności intelektualnej (IPR) na rynkach wschodzących. Pomoc jest świadczona przedsiębiorcom europejskim, którzy współpracują z firmami z rynków wschodzących oraz tym, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Chinach, państwach ASEAN i MERCOSUR. Dzięki działalności IPR SME Helpdesk przedsiębiorcy moga uzyskać lepszy dostęp do informacji z zakresu IPR, umieć lepiej stosować w praktyce przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące ochrony własności intelektualnej, nawiązać współpracę z podmiotami na rynkach wschodzących zajmujących się problematyką ochrony IPR, pokonać obawy przed rozpoczęciem działalności eksportowej na rynek chiński, krajów ASEAN i MERCOSUR.

Działalność IPR SME Helpdesk ma za zadanie udzielić praktycznych odpowiedzi m.in. na następujące wyzwania:

 • podrabianie produktów wprowadzanych na rynek europejski,
 • konstruktywna współpraca z organami administracji państwowej i/lub usługodawcami przy egzekwowaniu praw własności intelektualnej,
 • zabezpieczenie praw własności intelektualnej przed rozpoczęciem działalności gospodarczej na rynku wschodzącym i w trakcie jej prowadzenia.

Ochrona praw własności intelektualnej - IPR SME Helpdesk

 

 

Europejsko-Japońskie Centrum ds. Współpracy Przemysłowej (EU-Japan Centre forIndustrial Cooperation)

Europejsko-Japońskie Centrum ds. Współpracy Przemysłowejjest przedsięwzięciem Komisji Europejskiej i rządu japońskiego. To organizacja non profit mająca na celu promowanie m.in. - dzięki coraz lepszemu wykorzystaniu możliwości oferowanych przez Enterprise Europe Network – wszelkich form współpracy przemysłowej, handlowej i inwestycyjnej oraz wymianę doświadczeń i know-how między przedsiębiorstwami z UE i Japonii.

Zgodnie ze strategiami rozwoju realizowanymi przez Unię Europejską i Japonię w najbliższych latach będzie kontynuowana pomiędzy nimi współpraca w zakresie:

 • wsparcia internacjonalizacji MSP,
 • podnoszenia świadomości wśród MSP na temat negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu i potencjalnych skutkach jej podpisania.

Europejsko-Japońskie Centrum ds. Współpracy Przemysłowej

 

Polityka Współpracy Przemysłowej (Industrial Policy Cooperation)

UE prowadzi dialog w zakresie zmniejszania barier handlowych, współpracy inwestycyjnej i stałej poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorczości z takimi państwami, jak: Brazylia, Kanada, Chiny, Indie, Japonia, Rosja i USA. Realizacja tych celów jest ważna zarówno dla MŚP z państw unijnych, krajów kandydujących i stowarzyszonych z UE, jak i pozostałych państw trzecich. W odniesieniu do przyszłych członków UE, ale także w stosunku do pozostałych partnerów UE bierze sobie także za cel „eksport” wspólnotowego dorobku prawnego (acquis communataire), co ma ułatwić współpracę pomiędzy przedsiębiorcami z różnych państw.

Polityka Współpracy Przemysłowej ma na celu znalezienie sposobów zmniejszenia obciążeń finansowych będących wynikiem zróżnicowanych przepisów, na przykład poprzez ustanowienie regulacji opierających się na uznanych przez wszystkie strony normach lub poprzez wzajemne uznawanie wyników procedur oceny zgodności. Zbliżenie czy harmonizacja istniejących przepisów są trudne do osiągnięcia, dlatego w temat angażują się najwyżsi rangą urzędnicy unijni, łącznie z komisarzami europejskimi.

Powyższe założenia mają być zrealizowane za pośrednictwem szkoleń, warsztatów, ogólnych i szczegółowych analiz oraz opracowań tematów związanych z polityką przemysłową, a w wybranych przypadkach dialogu w tej kwestii z konkretnymi stronami.

 

3. Poprawa warunków ramowych w celu zwiększenia konkurencyjności

W ramach programu COSME wspierane są działania w celu poprawy warunków ramowych, jakich przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, prowadzą działalność, poprzez zmniejszanie nadmiernych obciążeń administracyjnych i regulacyjnych. Takie działania obejmują ocenianie wpływu stosownych przepisów unijnych na MŚP, opracowywanie przemyślanych i korzystnych dla rozwoju przedsiębiorstw uregulowań i skuteczniejsze stosowanie zasady „najpierw myśl na małą skalę” w kształtowaniu polityki na szczeblu krajowym i regionalnym.

Program COSME umożliwia również wspieranie powstawania konkurencyjnych branż przemysłu o potencjale rynkowym, poprzez ułatwianie MŚP korzystania z nowych modeli biznesowych i integracji w nowych łańcuchach wartości. Program ten stanowi uzupełnienie działań państw członkowskich w obszarach o wysokim potencjale wzrostu, takich jak sektor turystyczny.

Program COSME przyczynia się do rozwoju światowej klasy klastrów w Unii, poprzez wspieranie działań na rzecz doskonałości klastrów oraz internacjonalizacji, w których nacisk kładzie się na współpracę międzysektorową, szczególnie w zakresie wsparcia nowo powstających gałęzi przemysłu. Celem programu jest również przyspieszenie digitalizacji przedsiębiorstw, a także propagowanie e-umiejętności i e-przywództwa.

 

4. Pobudzanie przedsiębiorczości

W programie COSME przewidziano szeroki wachlarz dzia­łań wspomagających wdrażanie planu działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. Obejmują one wymiany w ramach programów wspierania mobilności, badania nauko­we, rozpowszechnianie najlepszych praktyk oraz projekty pilotażowe w takich dziedzinach, jak kształcenie na rzecz przedsiębiorczości, szkolenia lub rozwój usług doradztwa i wsparcia przeznaczonych dla nowych i potencjalnych przedsiębiorców, w tym młodzieży, kobiet i przedsiębiorców w starszym wieku.

Plakat COSME

 

Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców

Transgraniczny program wymiany „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”, który ma po­móc początkującym, ambitnym przedsiębiorcom w zdo­byciu odpowiednich umiejętności prowadzenia i rozwoju małego przedsiębiorstwa poprzez współpracę z doświad­czonym przedsiębiorcą z innego kraju przez okres od jedne­go do sześciu miesięcy. Celem tego programu jest podnie­sienie poziomu wiedzy fachowej młodych przedsiębiorców i promowanie transgranicznego przekazywania wiedzy oraz dzielenia się doświadczeniami między przedsiębiorcami.

Więcej o programie: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=4

Informacja o programie na stronie PARP: http://www.parp.gov.pl/erasmus-dla-mlodych-przedsiebiorcow-edycja-9

 

W programie COSME skoncentrowano się szczególnie na przedsiębiorczości cyfrowej, by ułatwić europejskim przedsiębiorstwom transformację cyfrową, która umożliwi im korzystanie w pełni z wyjątkowych nowych możliwości, jakie stwarza era cyfrowa, mających kluczowe znaczenie dla ich konkurencyjności i wzrostu.

 

Kontakt:

Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

tel.: 22 432 71 02

e-mail: een@parp.gov.pl