PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Faza II SME Instrument

SME Instrument Faza II (od strategii wejścia na rynek do gotowości rynkowej)

Można się tu starać o dofinansowanie od 0,5 -2,5 mln euro w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych dla projektu trwającego od roku do 2 lat.

Na tym etapie MŚP będzie rozwijać swój pomysł przez działania innowacyjne, takie jak:

 • demonstracja,
 • testowanie,
 • pilotaż,
 • skalowanie,
 • miniaturyzacja.

Na tym etapie planowany jest również bardziej rozwinięty biznes plan (około 30 stron). Biznes plan ma osiągnąć taką formę, aby mógłby podstawą do uzyskania wsparcia kapitałowego od inwestorów zewnętrznych.Zasady oceny wniosków

Zasady oceny wniosków

W fazie 2, wniosek jest oceniany 2-etapowo.

Etap 1

Wniosek jest oceniany, przez co najmniej 4 ewaluatorów, specjalizujących się w takich obszarach jak technologie/przemysł, biznes i finanse. Tylko te wnioski, które spełniają wskazane w aplikacji wymagania mają szanse otrzymać dofinansowanie.

NOWY WZÓR WNIOSKU

Każdy ewaluator przygotowuje Indywidualny Raport z oceny wniosku (Individual Evaluation Report - IER) zawierający:

 • Ocenę każdej z trzech kryteriów – Excellence, Impact and Quality & Efficiency of the Implementation – oceniane od 0 do 5 z dokładnością do jednego miejsca po przecinku;
 • Ocenę zdolności operacyjnej wnioskodawcy – opisanej na str. 16 dokumentu: Horizon 2020 Work Programme 2018-2020;
 • Ocenę stosunku ceny do wartości, zaplanowanych do zlecenia podwykonawcom, zadań;
 • Sprawdzenie poziomu gotowości technologicznej (Technology Readiness Level - TRL) – opisanej na stronie 18 dokumentu: Horizon 2020 Work Programme 2018-2020.

Łączny raport z oceny wniosku jest wyliczany automatycznie, stosując następujący algorytm:

 1. Ocena każdego z kryteriów jest wyliczana, jako mediana z 4 ocen;
 2. Kryteria mają różną wagę; 
 3. Ogólna ocena jest sumą ważonych ocen poszczególnych kryteriów od 0 do 15 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ocena końcowa będąca częścią raportu z ewaluacji - Evaluation Summary Report - ESR kończy krok 1 oceny wniosków w fazie 2.

Aby wniosek został wpisany na listę rankingową musi osiągnąć próg jakościowy tzw. threshold. Próg jakościowy na poziomie kryteriów został ustalony na poziomie 4 (gdzie 5 to maksimum), natomiast próg jakościowy i dla oceny zbiorczej to 13 (gdzie maksimum to 15), podobnie jak w przypadku oceny wniosków do fazy 1. 

Lista rankingowa

Tylko wnioski, które przekroczyły próg jakościowy są wpisywane na listę rankingową w kolejności zgodnej z otrzymaną oceną. Lista rankingowa zawiera:

 • Wnioski zaproszone do udziału w kolejnym drugim etapie oceny – zaproszeniu na rozmowę z panelem ekspertów;
 • Wnioski, które nie mogą zostać zaproszone do etapu 2.

Lista jest ułożona w kolejności od najwyższej oceny do najniższej. Do kolejnego etapu zakwalifikują się wnioski licząc od najwyższej oceny w dół do momentu, kiedy łączny budżet wniosków z listy będzie najbardziej zbliżony do dwukrotności dostępnego budżetu w danym konkursie (cut-off).

Informacje wysyłane przez EASME do wnioskodawców

Około 4-5 tygodni po dacie, do której należy złożyć wniosek (cut-off date), wnioskodawca poprzez Participant Portal otrzymuje albo:

− Zaproszenie do udziału w rozmowie z panelem ekspertów, jeśli wniosek po ocenie znalazł się na liście wniosków skierowanych do etapu 2 oceny wniosków; lub

− List odmowny, jeśli wniosek został odrzucony, ponieważ:

 • Wniosek jest powyżej progu jakościowego, ale nie ma już środków w budżecie na dofinansowanie tego wniosku;
 • Wniosek nie osiągnął progu jakościowego;
 • Wniosek nie spełnia kryteriów formalnych.

W każdym przypadku wnioskodawca otrzymuje raport z ewaluacji - Evaluation Summary Report –ESR zawierający zbiorczą ważoną ocenę ogólną wraz ze ocena jakościową każdego z trzech kryteriów. 

Odwołania

W liście odmownym wskazana będzie ścieżka odwołania, którą należy zastosować, jeśli wnioskodawca chciałby się odwoływać od decyzji odmownej.

Etap 2 – Rozmowa z panelem ekspertów

Zaproszenie na rozmowę

Wnioskodawcy, których wnioski zakwalifikowały się do etapu 3 otrzymają zaproszenie do Brukseli na indywidualna rozmowę.  W zaproszeniu zostanie wskazany termin rozmowy, zwykle około tygodnia od daty zaproszenia. Zaproszenie będzie zawierać:

 • Datę, czas i miejsce rozmowy, przy czym nie będzie możliwości zmiany czasu i daty spotkania;
 • Adres i wskazówki jak dotrzeć na miejsce rozmowy – wszystkie rozmowy odbędą się w Brukseli;
 • Wzorzec dokumentu do przygotowania prezentacji na sesje pitchingową. Prezentacja musi być przygotowana w języku angielskim;
 • Instrukcję, w jaki sposób wskazać do 3 osób z firmy, które będą obecne na rozmowie, jakie informacje należy przesłać, aby wykazać ich rolę w firmie.

Udział w rozmowie

W 2018 r. zostały zaplanowane 4 sesje rozmów z panelem ekspertów dla poszczególnych cut-off dates:

 • 12-16 luty 2018 dla cut-off z dnia 10 stycznia 2018 r.;
 • 16-20 kwietnia 2018 r. dla cut-off z dnia 14 marca 2018 r.;
 • 25-29 czerwca 2018 r. dla cut-off z dnia 23 maja 2018 r.;
 • 12-16 listopada 2018 r. dla cut-off z dnia10 października 2018 r.

W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby z firmy, najlepiej prezes lub dyrektor wykonawczy.  W rozmowie mogą brać udział tylko osoby zatrudnione w firmie wnioskodawcy. W spotkaniu nie mogą uczestniczyć przedstawiciele lub doradcy zatrudnieniu przez firmę wnioskodawcy.

Wskazany do rozmowy osoby, muszą wykazać swoje zawodowe powiązania z firmą (np. umowę o pracę, pasek wynagrodzenia, statut firmy, etc.).

Koszty związane z udziałem w rozmowie w Brukseli pokrywa wnioskodawca, i nie będą one refundowane przez EASME.

Jeśli na rozmowie nie pojawi się nikt z przedstawicieli wnioskodawcy, to rozmowa zostanie przeprowadzona w oparciu o dostępne dokumenty (złożony wniosek).

Rozmowa z ekspertami

W rozmowie będzie uczestniczyć 6 ekspertów, z których co najmniej 5 będzie miało międzynarodowe doświadczenie w ocenie wniosków zarówno inwestycyjnych, innowacyjnych czy biznesowych. Lista ekspertów będzie opublikowana w Participant Portal przed rozmową.

Rozmowa będzie trwała nie dłużej niż 30 min i będzie prowadzona w języku angielskim. Rozmowa będzie obejmować:

 • Maksymalnie 10 minutową sesję pitchingową popartą prezentacją w pdf o maksymalnej objętości 10 stron. Wzór prezentacji będzie dołączony do zaproszenia;  
 • Maksymalnie 20 minutową sesję pytań i odpowiedzi, mającą na celu wyjaśnienie wątpliwości wskazanych na etapie 1 oceny wniosku. Pytania mogą dotyczyć takich obszarów jak np. strategia komercjalizacji usługi/produktu, zespół projektowy, wykonalność technologiczna usługi/produktu, zakładane rezultaty, potencjał rynkowy usługi/produktu, etc. Na tym etapie eksperci nie będą mieli zadanego zestawu pytań, będą zadawać pytania związane ze złożonym wnioskiem.

Rozmowa panelowa

W panelu będzie brać udział 30 ekspertów, którzy uczestniczyli w poprzednim etapie oceny wniosku (rozmowach z ekspertami). Zadaniem panelu będzie przejrzenie wszystkich wniosków biorących udział w rozmowie z ekspertami, aby sprawdzić czy wszyscy eksperci byli konsekwentni w swoich ocenach.   Panel ekspertów może zmienić ocenę wniosku lub komentarz, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dla każdego wniosku Panel przygotuje raport, który będzie stanowił element raportu końcowego (Evaluation Summary Report – ESR), a także listę rankingową dla wszystkich wniosków biorących udział w rozmowach.

Lista rankingowa

Lista rankingowa przygotowana przez Panel zawiera:

 • Listę wniosków skierowanych do dofinansowania, które otrzymały ocenę końcową A;
 • Listę wniosków odrzuconych ze względu na ograniczenia budżetowe, które otrzymały ocenę końcową B.

Informacje wysyłane przez EASME do wnioskodawców

Około 4-5 tygodni po dacie, do której należy złożyć wniosek (cut-off date), wnioskodawca poprzez Participant Portal otrzymuje albo:

 • Zaproszenie do przygotowania umowy grantowej (Grant Agreement Preparation – GAP), w przypadku, gdy wniosek otrzymał dofinasowanie (spełniał wymogi progu jakościowego i otrzymał ocenę końcowa A), lub 
 • List odmowny, w przypadku gdy wniosek nie może otrzymać dofinansowania z powodu niewystarczającego budżetu. 

W każdym przypadku wnioskodawca otrzymuje raport z ewaluacji - Evaluation Summary Report –ESR zawierający zbiorczą ważoną ocenę ogólną wraz ze ocena jakościową każdego z trzech kryteriów.  ESR dla wniosków, które brały udział w etapie 2 oceny, zawierć będzie dodatkowo ocenę końcową A lub B.

Odwołania

W liście odmownym wskazana będzie ścieżka odwołania, którą należy zastosować, jeśli wnioskodawca chciałby się odwoływać od decyzji odmownej.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad oceny i wyboru wniosków do fazy 2 Instrumentu MŚP.