PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Wsparcie rozwoju i promocja międzynarodowych tematycznych produktów turystycznych

Wsparcie rozwoju i promocja międzynarodowych tematycznych produktów turystycznych – pobudzanie współpracy pomiędzy turystyką a przemysłem kreatywno-kulturalnym

COS-TOURSYN-2018-3-01: Supporting the development and promotion of transnational thematic tourism products—exploiting synergies between tourism and cultural and creative industries (CCI)Termin składania wniosków: 19 lipca 2018 r. do godziny 17:00 (czasu Brukselskiego).

 

W ramach tego konkursu wsparciem zostaną objęte te projekty, które będą bazowały na doświadczeniach podmiotów działających w sektorze turystyki wykorzystujących kreatywność i innowacyjność sektora kulturalnego w opracowaniu nowego produktu bądź usługi turystycznej.

Intencja KE jest wsparcie projektów, które gwarantują trwałość zaproponowanego rozwiązania a jednocześnie prezentują innowacyjne podejście do problemu i opierają się na bliskiej współpracy pomiędzy sektorem turystycznym a przedsiębiorcami z sektora kreatywno-kulturalnego (CCI).  

Główne założenia konkursu to:

 • Uatrakcyjnienie oferty turystycznej w oparciu o międzynarodowe doświadczenia,
 • Wydłużenie sezonu turystycznego kierunków europejskich i tym samym wzmocnienie europejskiej oferty turystycznej,
 • Pobudzenie innowacji w łańcuchach wartości ponadnarodowych w turystyce.

Cele szczegółowe:

 • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań lub narzędzi do zarządzania atrakcjami turystycznymi lub destynacjami poprzez współpracę pomiędzy przedsiębiorcami z sektora turystycznego i sektora kreatywno-kulturalnego (CCI),
 • Wskazanie nowych sposobów zainteresowania turystów (przy pomocy MŚP z sektora CCI lub profesionalnych doradców) co przełoży się na ożywienie istniejącej oferty turystycznej  (produkt lub usługa) lub stworzenie nowej oferty,
 • Utworzenie trwałego partnerstwa publiczno-prywatnego w obu obszarach (turystycznym i CCI) w celu zapewnienia wymiany wiedzy i doświadczenia przy rozwijaniu nowych ofert turystycznych.

Kto może aplikować w konkursie

Wnioskodawcy muszą:

 • posiadać osobowość prawną,
 • pochodzic z krajów czlonkowskich UE, lub krajów stowarzyszonych z COSME,
 • działać w obszarze turystyki, lub sektora kreatywno-kulturalnego (CCI),
 • działności wniskodawcy musi mieścić się zakresie działalności, co najmniej jednej z poniższych organizacji:
  • Administracja publiczna/samorządowa i jej sieci; stowarzyszenia działające na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym działające w imieniu administracji publicznej/samorządowej;
  • Organizacje szkoleniowe i edukacyjne, w tym uniwersytety i centra badawcze;
  • Izby przemysłowo-handlowe, cechy rzemiosł lub podobne stowarzyszenia,
  • Operatorzy turystyczni i biura turystyczne i ich zrzeszenia,
  • Destination management organisations and their networks/associations,
  • Organizacje not-for-profit i NGO, organizacje społeczne, fundacje, think-tanki, organizacje zrzeszające, sieci i federacje publicznych i prywatnych podmiotów, których głównym obszarem działalności jest turystyka lub sektor kreatywno-kulturalny,
  • Międzynarodowe, europejskie lub krajowe organizacje / federacje / stowarzyszenia aktywne na polu turystyki i sektora kreatywno-kulturalnego, łącznie z tymi działającymi w partnerstwach ponadnarodowych o transgranicznym zasięgu swojej działalności,
  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze turystyki i CCI,
  • Krajowe, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, publiczne i prywatne agencje związane z turystyką, dziedzictwem kulturalnym i promocja i rozwojem regionu.

Wniosek należy składać w międzynarodowym partnerstwie (konsorcjum), składającym się, z co najmniej 6 a maksymalnie 8 członków pochodzących, z co najmniej 5 krajów.

W skład konsorcjum muszą wejść następujące podmioty:

 • 4 MŚP: 2 z sektora turystyki i 2 z sektora CCI,
 • 1 organizacja publiczna reprezentująca szczeble albo krajowy, albo regionalny lub lokalny.

Termin składania wniosku

Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej w języku angielskim poprzez Participant Portal do dnia 19 lipca 2018 r. do godziny 17:00 (czasu Brukselskiego).

Więcej informacji nt. tego konkursu