PARP
EEN
Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Seminarium "Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie, ostatnie zmiany prawne"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie, ostatnie zmiany prawne”, organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.

 Seminarium odbędzie się 16 czerwca 2014 r. w Warszawie, w sali „Srebrnej” w Hotelu JM, ul. Grzybowska 45, w godz. 10:30-14:30.

Zgłoszenia na seminarium można dokonać do dnia 12 czerwca br

Celem seminarium jest przedstawienie zmian jakie wprowadza ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Uczestnicy uzyskają informacje o środkach służących ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi. Ponadto dowiedzą się o znowelizowanych przepisach określających ogólne zasady i plany gospodarki odpadami, uprawnieniach wymaganych do gospodarowania odpadami, zasadach prowadzenia rejestrów podmiotów wprowadzających produkty, jak również o zasadach prowadzenia ewidencji odpadów.

Do udziału zapraszamy przedsiębiorców z sektora MŚP, przedstawicieli instytucji okołobiznesowych oraz uczelni wyższych i start-upów, a także osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Uczestnictwo ww. grup w seminarium jest bezpłatne. Informujemy, iż ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w udziale w seminarium mają firmy z terenu woj. mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń. PARP bezzwłocznie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na seminarium drogą mailową na adres podany przez uczestnika.

Informujemy, że limit zgłoszeń na seminarium został wyczerpany.